Zakup i dostawa nowego pojazdu ze specjalistycznym wyposażeniem oraz urządzeniami technicznymi do selektywnej zbiórki odpadów (urządzenie hakowe i żuraw za kabiną kierowcy)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

http://www.bip.pgo.kielce.pl/o,148,Przetarg_nieograniczony_Zakup_i_dostawa_pojazdu_ze_specjalstycznym_wyposazeniem_oraz_urzadzeniami_technicznymi_do_selektywnej_zbiorki_odpadow_urzadzenie_hakowe_i_zuraw_za_kabina_kierowcy.html

Kielce: Zakup i dostawa nowego pojazdu ze specjalistycznym wyposażeniem oraz urządzeniami technicznymi do selektywnej zbiórki odpadów ( urządzenie hakowe i żuraw za kabiną kierowcy)
Numer ogłoszenia: 133066 - 2015; data zamieszczenia: 03.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. , ul. Mielczarskiego 51, 25-709 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3461244, faks 41 3460373.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka komunalna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa nowego pojazdu ze specjalistycznym wyposażeniem oraz urządzeniami technicznymi do selektywnej zbiórki odpadów ( urządzenie hakowe i żuraw za kabiną kierowcy).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego samochodu ciężarowego ze specjalistycznym wyposażeniem oraz urządzeniami technicznymi- urządzeniem hakowym i żurawiem za kabiną kierowcy, do selektywnej zbiórki odpadów wraz z dostawą na teren bazy Zamawiającego. Przedmiot zamówienia winien spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów ciężarowych poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla samochodów ciężarowych, oraz być dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym prawem, które należy dołączyć do karty pojazdu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.45.00-3, 34.14.45.10-6, 34.14.45.11-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w SIWZ, wykonawca złoży Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 90
  • 2 - Okres udzielonej gwarancji - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pgo.kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. adres: ul. Mielczarskiego 51, 25-709 Kielce.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.06.2015 godzina 09:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie spółki.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie