Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych

Ogłoszenie nr 636155-N-2017 z dnia 2017-12-27 r.

Gmina Szydłów: „Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 - Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szydłów, krajowy numer identyfikacyjny 29101081400000, ul. ul. Rynek 2 , 28225 Szydłów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 545 125, e-mailmachnik@szydlow.pl, faks 413 545 125.
Adres strony internetowej (URL): www.szydlow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.szydlow.bip.jur.pl/kategorie/przetargi_28

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.szydlow.bip.jur.pl/kategorie/przetargi_28

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej.
Adres:
Gmina Szydłów 28-225 Szydłów, ul. Rynek 2.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych”
Numer referencyjny: IGP.II.271.84.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zakresu robót zadania pn. „Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych”, określonego poniżej: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zakresu robót w ramach w/w zadania, określonego poniżej: Zadanie 1: I. Wykonanie robót budowlanych i zabezpieczających budynku „Zamku królewskiego – sala rycerska” w Szydłowie. 1) Roboty ogólnobudowlane i konserwatorskie, zabezpieczające i eksponujące walory zabytku, z uwzględnieniem: a) związania pęknięć murów, uzupełnienia murów i tynków, b) zabezpieczenia i częściowego odtworzenie kamieniarek okiennych, drzwiowych i kominka, c) konserwacji i odtworzenia pieców hypokaustycznych, d) zaplecza sanitarnego z częścią magazynową oraz sali wielofunkcyjnej wraz z instalacjami, e) stanowiska dla potrzeb pokazów i eksponowania wyrobów kowalskich wraz z zagospodarowaniem terenu, f) drogi pieszo-jezdnej spełniającej rolę drogi pożarowej, g) przyłączy kanalizacji sanitarnej i wody, h) zagospodarowania terenu zgodnie z projektem, 2) Zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia budowy wraz z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie i innymi niezbędnymi dokumentami, do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 3) Zgłoszenie do Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków w Kielcach rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych i danych kierownika budowy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymagań, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 4) Zgłoszenie do Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków w Kielcach rozpoczęcia i zakończenia prac konserwatorskich i danych kierownika prac konserwatorskich lub osoby samodzielnie ich wykonującej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymagań, o których mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 5) Geodezyjne wytyczenie obiektu wraz z dokumentacją powykonawczą zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 6) Opracowanie i wyposażenie obiektu: w instrukcje bezpieczeństwa pożarowego oraz wymagane odrębnymi przepisami urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, zgodne z instrukcją. 7) Zawiadomienie, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych (art. 56 ustawy Prawo budowlane), organy: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej i uwzględnić zalecenia protokołu odbioru w/w organów, (jeżeli dotyczy). 8) Inwentaryzacja geodezyjna wraz ze zgłoszeniem do Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii. 9) Zgłoszenie zakończenia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Uwaga a) Wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 poz. 1446 z dnia 23 lipca 2003 r.) - „Art. 37c. Robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury”. b) Wymagania, o których mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 162 poz. 1568 z dnia 23 lipca 2003 r.) - „Art. 37a. 1. Pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2”. II. Wykonanie robót budowlanych, modernizacyjnych i remontowych budynku „Skarbczyk – izba muzealna” w Szydłowie. 1) Roboty ogólnobudowlane i remontowe wraz z odwodnieniem i izolacją przeciwwilgociową oraz z instalacjami, przyłączem kanalizacji sanitarnej i uwzględnieniem elementów wyposażenia wystawy multimedialnej, 2) Dostawa schodołazu do transportu osób niepełnosprawnych poruszających się na ręcznych wózkach inwalidzkich, 3) Zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia budowy wraz z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie i innymi niezbędnymi dokumentami, do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 4) Zgłoszenie do Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków w Kielcach rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych i danych kierownika budowy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymagań, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 5) Geodezyjne wytyczenie obiektu wraz z dokumentacją powykonawczą zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 6) Opracowanie i wyposażenie obiektu: w instrukcje bezpieczeństwa pożarowego oraz wymagane odrębnymi przepisami urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, zgodne z instrukcją. 7) Zawiadomienie, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych (art. 56 ustawy Prawo budowlane), organy: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej i uwzględnić zalecenia protokołu odbioru w/w organów, (jeżeli dotyczy). 8) Inwentaryzacja geodezyjna wraz ze zgłoszeniem do Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii. 9) Zgłoszenie zakończenia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 10) Wykonanie i montaż elementów wyposażenia ekspozycji zgodnie z projektem wykonawczym elementów ekspozycji stałej w Skarbczyku w ramach projektu „Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych”. 11) Opracowanie i realizacja części multimedialnej: a) Wykonanie filmu przedstawiającego hipotetyczne sceny: „Uczty” i „Audiencji”, b) Opracowanie aplikacji wraz z instalacją w urządzeniach multimedialnych: - Dzieje Szydłowa, - Księga gości - Oblężenie i turniej - Mapy zamków Polska i Europa - Piwnica „Piec” - Piwnica „W beczce” 12) Opracowanie, wykonanie grafik i montaż na elementach ekspozycji stałej zgodnie z zaleceniami nadzoru autorskiego, 13) Wykonanie instalacji elektrycznych i sterowania ekspozycji, 14) Wykonanie i montaż makiet zamków (w technice druku 3d), Uwaga a) Stała wystawa multimedialna i wyposażenie stanowisk na podstawie projektu wykonawczego aranżacji i elementów ekspozycji stałej wystawy w Skarbczyku – bez realizacji manekinów w strojach z epoki, b) Odnośnie ad. 10 – wykonawca otrzyma zestaw zdjęć w formacie jpg lub png i dostosuje je do wymogów urządzenia projekcyjnego (stereoskopu), c) Wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 poz. 1446 z dnia 23 lipca 2003 r.) - „Art. 37c. Robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury”. III. Wykonanie robót budowlanych, modernizacyjnych i remontowych z przystosowaniem do celów turystycznych budynku dawnej „Bramy zamkowej” w Szydłowie. 1) Roboty ogólnobudowlane i remontowe, a w szczególności: a) wymiana posadzki, b) remont elewacji, c) wymiana / remont stolarki okiennej i drzwiowej, d) wykonanie węzła sanitarnego i pomieszczenia zaplecza, e) wymiana instalacji elektrycznych, niskoprądowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, f) wykonanie przyłącza do hydrantu przeciwpożarowego i odwodnienia budynku, 2) Zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia budowy wraz z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie i innymi niezbędnymi dokumentami, do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 3) Zgłoszenie do Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków w Kielcach rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych i danych kierownika budowy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymagań, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 4) Zgłoszenie do Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków w Kielcach rozpoczęcia i zakończenia prac konserwatorskich i danych kierownika prac konserwatorskich lub osoby samodzielnie ich wykonującej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymagań, o których mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 5) Geodezyjne wytyczenie obiektu wraz z dokumentacją powykonawczą zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 6) Opracowanie i wyposażenie obiektu: w instrukcje bezpieczeństwa pożarowego oraz wymagane odrębnymi przepisami urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, zgodne z instrukcją. 7) Zawiadomienie, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych (art. 56 ustawy Prawo budowlane), organy: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej i uwzględnić zalecenia protokołu odbioru w/w organów, (jeżeli dotyczy). 8) Inwentaryzacja geodezyjna wraz ze zgłoszeniem do Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii. 9) Zgłoszenie zakończenia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Uwaga a) Wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 poz. 1446 z dnia 23 lipca 2003 r) - „Art. 37c. Robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury”. b) Wymagania, o których mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 poz. 1446 z dnia 23 lipca 2003 r) - „Art. 37a. 1. Pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2”. Zadanie 2 I. Wykonanie robót budowlanych zabezpieczających, jako obiektu trwałej ruiny „Zespołu ruin kościoła i szpitala pw. Św. Ducha” w Szydłowie. 1) Roboty ogólnobudowlane, konserwatorskie i remontowe, jako obiektu trwałej ruiny, z uwzględnieniem: a) prac porządkowych i konstrukcyjnych, b) zadaszenia części obiektu, c) zabezpieczenia otworów okiennych i drzwiowych, d) konserwacji kamiennych detali architektonicznych, 2) Zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia budowy wraz z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie i innymi niezbędnymi dokumentami, do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 3) Zgłoszenie do Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków w Kielcach rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych i danych kierownika budowy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymagań, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 4) Zgłoszenie do Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków w Kielcach rozpoczęcia i zakończenia prac konserwatorskich i danych kierownika prac konserwatorskich lub osoby samodzielnie ich wykonującej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymagań, o których mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 5) Geodezyjne wytyczenie obiektu wraz z dokumentacją powykonawczą zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 6) Inwentaryzacja geodezyjna wraz ze zgłoszeniem do Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii. 7) Zgłoszenie zakończenia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Uwaga a) Wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 poz. 1446 z dnia 23 lipca 2003 r) - „Art. 37c. Robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury”. b) Wymagania, o których mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 poz. 1446 z dnia 23 lipca 2003 r.) - „Art. 37a. 1. Pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2”. II. Przebudowa i remont zabytkowego budynku byłej Synagogi wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i remontem części murów obronnych” w Szydłowie. 1) Roboty ogólnobudowlane i remontowe wraz z przebudową zaplecza socjalno – biurowego wraz z instalacjami, z uwzględnieniem systemu zabezpieczenia i sygnalizacji przeciwpożarowej, a) zagospodarowanie terenu wokół synagogi wraz z montażem elementów zagospodarowania, b) remont i częściowa odbudowa murów obwodowych oraz wykonanie ogrodzenia działki, c) przebudowa punktu kontrolno-pomiarowego wraz z uzyskaniem warunków jego przebudowy oraz opracowaniem projektu budowlanego, 2) Zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia budowy wraz z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie i innymi niezbędnymi dokumentami, do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 3) Zgłoszenie do Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków w Kielcach rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych i danych kierownika budowy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymagań, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 4) Zgłoszenie do Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków w Kielcach rozpoczęcia i zakończenia prac konserwatorskich i danych kierownika prac konserwatorskich lub osoby samodzielnie ich wykonującej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymagań, o których mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 5) Geodezyjne wytyczenie obiektu wraz z dokumentacją powykonawczą zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 6) Opracowanie i wyposażenie obiektu: w instrukcje bezpieczeństwa pożarowego oraz wymagane odrębnymi przepisami urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, zgodne z instrukcją. 7) Uzgodnienie z Komendą Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie systemu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-pomiarowych z obiektem i ich realizacja. 8) Zawiadomienie, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych (art. 56 ustawy Prawo budowlane), organy: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej i uwzględnić zalecenia protokołu odbioru w/w organów, (jeżeli dotyczy). 9) Inwentaryzacja geodezyjna wraz ze zgłoszeniem do Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii. 10) Zgłoszenie zakończenia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Uwaga a) Wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 poz. 1446 z dnia 23 lipca 2003 r.) - „Art. 37c. Robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury”. b) Wymagania, o których mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 poz. 1446 z dnia 23 lipca 2003 r) - „Art. 37a. 1. Pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2”. c) Przykładowy obiekt urządzenia placu zabaw – poz. 6 – zamek królewski – załącznik 1 Przedmiot zamówienia dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 - Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45262500-6
45261100-5
45261210-9
45332200-5
45310000-3
45453000-7
45400000-1
45453100-8
92311100-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-10-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku, jeżeli wykaże że posiada nie mniej niż – dla zadania 1 - 1 000 000,00 PLN środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości. dla zadania 2 - 1 000 000,00 PLN środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości. W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie wartości te podlegają sumowaniu. b) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - to jest wykonywaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż – dla zadania 1: 3 000 000,00 PLN. dla zadania 2: 3 000 000,00 PLN. W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie wartości te podlegają sumowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: Zadanie 1 jedną robotę budowlaną związaną z rozbudową, przebudową lub remontem budynku lub budynków wpisanych do rejestru zabytków. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosi minimum 2 000 000,00 zł brutto. Zadanie 2 jedną robotę budowlaną związaną z rozbudową, przebudową lub remontem budynku lub budynków wpisanych do rejestru zabytków. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosi minimum 2 500 000,00 zł brutto. UWAGA! W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca może wykazać się jedną robotą na zadania, na które składa ofertę, jeżeli sumaryczna wartość tej roboty odpowiada sumarycznej wartości opisanego warunku, dla zadania 1 i 2 sumaryczna wartość wykonanej roboty budowlanej to minimum 4 500 000,00 zł. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, oświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: Zadanie 1 oraz zadanie 2 1) Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającym uprawnienia wynikające z art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446) oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy rozbudowie, przebudowie lub remoncie jednego obiektu wpisanego do rejestru zabytków. 2) Kierownikiem robót sanitarnych - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 3) Kierownikiem robót elektrycznych – posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacji elektrycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) 4) Kierownikiem prac konserwatorskich lub osobą samodzielnie je wykonującą, spełniającą wymagania wynikające z art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446) Wykonawca może wykazać się tymi samymi osobami do dwóch zadań Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy, robót sanitarnych oraz robót elektrycznych należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2016 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 2. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów. (dokumenty te zostały określone w pkt. 9.4.4 SIWZ). 3.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót 9.4.2 a) SIWZ - załącznik nr 8 SIWZ. 2. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.2 b) SIWZ - załącznik nr 6 SIWZ. 3. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3 SIWZ. 4, Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3 SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a) 2.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wadium w wysokości: Zadanie nr 1 -80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) Zadanie nr 2 -100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) - należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-11, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH