Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszarów Natura 2000.

Dz.U./S S241
15/12/2017
500461-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1 / 19
15/12/2017S241
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1 / 19
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:500461-2017:TEXT:PL:HTML
Polska-Kielce: Usługi środowiska naturalnego
2017/S 241-500461
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcachul. Szymanowskiego 6Kielce25-361PolskaTel.: +48 413435340/+48 413435347E-mail: sekretariat@rdos.kielce.pl Faks: +48 413435343Kod NUTS: PL721
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kielce.rdos.gov.pl
I.2)
Wspólne zamówienie
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: http://bip.kielce.rdos.gov.pl/zamowienia
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)
Główny przedmiot działalności
Środowisko
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszarów Natura 2000.
Numer referencyjny: WOF-II.261.2.2017.DB
II.1.2)
Główny kod CPV
90700000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
Dz.U./S S241
15/12/2017
500461-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2 / 19
15/12/2017S241
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2 / 19
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszarów Natura 2000 w ramachprojektu; „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”.
Zadanie finansowane w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 „Opracowanie planów zadań ochronnychdla obszarów Natura 2000” w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Oś priorytetowaII Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko2014-2020.
Przedmiot został podzielony na trzynaście n/w zadań. Zakres rzeczowy wykonania każdego z zadań zostałokreślony w załącznikach do SIWZ. od nr 1a do nr 1m do SIWZ.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 7
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 7
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszarów Natura 2000 Łysogóry PLH260002, Ostoja JeleniowskaPLH260028.
Część nr: 1
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000
90712400
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000 - Łysogóry PLH260002, Ostoja Jeleniowska PLH260028.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszarów Natura 2000 Łysogóry, Ostoja Jeleniowska na potrzebyprojektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura2000”.
Ekspertyzy dotyczyć będą obszarów Natura 2000 w części położonej poza terenem Świętokrzyskiego ParkuNarodowego oraz poza terenem zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi dla wykonanych opracowań w ramachudzielonego zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Dz.U./S S241
15/12/2017
500461-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
3 / 19
15/12/2017S241
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3 / 19
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zadanie finansowane w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16„Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” w ramach działania 2.4: Ochrona przyrodyi edukacja ekologiczna.
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszarów Natura 2000: Góry Pieprzowe PLH260022, Ostoja ŻyznówPLH260036, Kras Staszowski PLH260023.
Część nr: 2
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000
90712400
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000 - Góry Pieprzowe PLH260022, Ostoja Żyznów PLH260036, Kras Staszowski PLH260023.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszarów Natura 2000 Góry Pieprzowe, Ostoja Żyznów, KrasStaszowski na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnychdla obszarów Natura 2000”.
Ekspertyzy dotyczyć będą obszarów Natura 2000 w części położonej poza terenem rezerwatu przyrody „GóryPieprzowe” oraz poza terenem zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi dla wykonanych opracowań w ramachudzielonego zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
Dz.U./S S241
15/12/2017
500461-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
4 / 19
15/12/2017S241
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4 / 19
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zadanie finansowane w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16„Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” w ramach działania 2.4: Ochrona przyrodyi edukacja ekologiczna.
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszarów Natura 2000: Ostoja Brzeźnicka PLH260026, OstojaPomorzany PLH260030.
Część nr: 3
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000
90712400
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000 - Ostoja Brzeźnicka PLH260026, Ostoja Pomorzany PLH260030.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszarów Natura 2000 Ostoja Brzeźnicka, Ostoja Pomorzany napotrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarówNatura 2000”.
Ekspertyzy dotyczyć będą obszarów Natura 2000 w części położonej poza terenem zarządzanym przezPaństwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi dla wykonanych opracowań w ramachudzielonego zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Dz.U./S S241
15/12/2017
500461-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
5 / 19
15/12/2017S241
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5 / 19
Numer identyfikacyjny projektu: Zadanie finansowane w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16„Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” w ramach działania 2.4: Ochrona przyrodyi edukacja ekologiczna.
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszarów Natura 2000: Przełom Lubrzanki PLH260037, DolinaWarkocza PLH260021, Ostoja Barcza PLH260025, Dolina Czarnej Nidy PLH260016.
Część nr: 4
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000
90712400
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000 - Przełom Lubrzanki PLH260037, Dolina Warkocza PLH260021, Ostoja BarczaPLH260025, Dolina Czarnej Nidy PLH260016.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszarów Natura 2000 Przełom Lubrzanki, Dolina Warkocza, OstojaBarcza, Dolina Czarnej Nidy na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planówzadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”.
Ekspertyzy dotyczyć będą obszarów Natura 2000 w części położonej poza terenem zarządzanym przezPaństwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi dla wykonanych opracowań w ramachudzielonego zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zadanie finansowane w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16„Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” w ramach działania 2.4: Ochrona przyrodyi edukacja ekologiczna.
Dz.U./S S241
15/12/2017
500461-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
6 / 19
15/12/2017S241
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6 / 19
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszarów Natura 2000: Dolina Górnej Mierzawy PLH260017, DolinaMierzawy PLH260020.
Część nr: 5
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000
90712400
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000 - Dolina Górnej Mierzawy PLH260017, Dolina Mierzawy PLH260020.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszarów Natura 2000 Dolina Górnej Mierzawy, Dolina Mierzawy napotrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarówNatura 2000”.
Ekspertyzy dotyczyć będą obszarów Natura 2000 w części położonej poza terenem zarządzanym przezPaństwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi dla wykonanych opracowań w ramachudzielonego zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zadanie finansowane w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16„Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” w ramach działania 2.4: Ochrona przyrodyi edukacja ekologiczna.
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Dz.U./S S241
15/12/2017
500461-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
7 / 19
15/12/2017S241
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
7 / 19
Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej dla obszaru Natura 2000 Uroczysko Pięty PLH260012.
Część nr: 6
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000
90712400
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000 - Uroczysko Pięty PLH260012.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej dla obszaru Natura 2000 Uroczysko Pięty na potrzeby projektu nrPOIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”.Ekspertyza dotyczyć będzie obszaru Natura 2000 w części położonej poza terenem zarządzanym przezPaństwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi dla wykonanych opracowań w ramachudzielonego zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zadanie finansowane w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16„Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” w ramach działania 2.4: Ochrona przyrodyi edukacja ekologiczna.
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej dla obszaru Natura 2000 Lasy Skarżyskie PLH260011.
Część nr: 7
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000
90712400
Dz.U./S S241
15/12/2017
500461-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
8 / 19
15/12/2017S241
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
8 / 19
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000 - Lasy Skarżyskie PLH260011.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej dla obszaru Natura 2000 Lasy Skarżyskie na potrzeby projektu nrPOIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”.
Ekspertyza dotyczyć będzie obszaru Natura 2000 w części położonej poza terenem zarządzanym przezPaństwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi dla wykonanych opracowań w ramachudzielonego zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zadanie finansowane w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16„Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” w ramach działania 2.4: Ochrona przyrodyi edukacja ekologiczna.
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej dla obszaru Natura 2000 Ostoja Sieradowicka PLH260031.
Część nr: 8
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000
90712400
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000 - Ostoja Sieradowicka PLH260031.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Dz.U./S S241
15/12/2017
500461-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
9 / 19
15/12/2017S241
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
9 / 19
Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej dla obszaru Natura 2000 Ostoja Sieradowicka na potrzeby projektu nrPOIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”.
Ekspertyza dotyczyć będzie obszaru Natura 2000 w części położonej poza terenem zarządzanym przezPaństwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi dla wykonanych opracowań w ramachudzielonego zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zadanie finansowane w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16„Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” w ramach działania 2.4: Ochrona przyrodyi edukacja ekologiczna.
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej dla obszaru Natura 2000 Ostoja Sobkowsko – Korytnicka PLH260032.
Część nr: 9
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000
90712400
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000 - Ostoja Sobkowsko – Korytnicka PLH260032.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej dla obszaru Natura 2000 Ostoja Sobkowsko-Korytnicka na potrzebyprojektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura2000”.
Ekspertyza dotyczyć będzie obszaru Natura 2000 w części położonej poza terenem rezerwatu przyrody„Wzgórza Sobkowskie” oraz poza terenem zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne LasyPaństwowe.
Dz.U./S S241
15/12/2017
500461-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
10 / 19
15/12/2017S241
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
10 / 19
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi dla wykonanych opracowań w ramachudzielonego zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zadanie finansowane w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16„Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” w ramach działania 2.4: Ochrona przyrodyi edukacja ekologiczna.
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej dla obszaru Natura 2000 Wzgórza Kunowskie PLH260039.
Część nr: 10
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000
90712400
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000 -Wzgórza Kunowskie PLH260039.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej dla obszaru Natura 2000 Wzgórza Kunowskie na potrzeby projektu nrPOIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”.
Ekspertyza dotyczyć będzie obszaru Natura 2000 w części położonej poza terenem zarządzanym przezPaństwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi dla wykonanych opracowań w ramachudzielonego zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
Dz.U./S S241
15/12/2017
500461-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
11 / 19
15/12/2017S241
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
11 / 19
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zadanie finansowane w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16„Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” w ramach działania 2.4: Ochrona przyrodyi edukacja ekologiczna.
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej dla obszaru Natura 2000 Dolina Kamiennej PLH260019.
Część nr: 11
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000
90712400
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000 -Dolina Kamiennej PLH260019.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej dla obszaru Natura 2000 Dolina Kamiennej na potrzeby projektu nrPOIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”.
Ekspertyza dotyczyć będzie obszaru Natura 2000 w części położonej poza terenem zarządzanym przezPaństwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi dla wykonanych opracowań w ramachudzielonego zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dz.U./S S241
15/12/2017
500461-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
12 / 19
15/12/2017S241
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
12 / 19
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zadanie finansowane w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16„Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” w ramach działania 2.4: Ochrona przyrodyi edukacja ekologiczna.
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej dla obszaru Natura 2000 Dolina Białej Nidy PLH260013.
Część nr: 12
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000
90712400
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000 - Dolina Białej Nidy PLH260013.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej dla obszaru Natura 2000 Dolina Białej Nidy na potrzeby projektu nrPOIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”.
Ekspertyza dotyczyć będzie obszaru Natura 2000 w części położonej poza terenem zarządzanym przezPaństwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi dla wykonanych opracowań w ramachudzielonego zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Dz.U./S S241
15/12/2017
500461-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
13 / 19
15/12/2017S241
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
13 / 19
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zadanie finansowane w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16„Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” w ramach działania 2.4: Ochrona przyrodyi edukacja ekologiczna.
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Pilicy PLH260018.
Część nr: 13
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000
90712400
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000 - Dolina Górnej Pilicy PLH260018.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyzy przyrodniczych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Pilicy na potrzeby projektu nrPOIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”.
Ekspertyza dotyczyć będzie obszaru Natura 2000 w części położonej poza terenem zarządzanym przezPaństwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi dla wykonanych opracowań w ramachudzielonego zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zadanie finansowane w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16„Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” w ramach działania 2.4: Ochrona przyrodyi edukacja ekologiczna.
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Dz.U./S S241
15/12/2017
500461-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
14 / 19
15/12/2017S241
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
14 / 19
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. - Zamawiający w tym zakresienie stawia żadnych wymagań.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. - Zamawiający w tym zakresienie stawia żadnych wymagań.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wadium w wysokości odpowiednio: Zadanie nr 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13 – po 1 000,00 PLN (tysiąc złotych)dla każdego z zadań, Zadanie nr 6, 7, 8 - po 600,00 PLN (sześćset złotych) dla każdego z zadań. Należywnieść dla każdego z zadań na które jest składana oferta. Wadium należy wnieść przed upływem terminuskładania ofert.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy;
a) Wykonanych usług zawarty w JEDZ
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przedupływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz zpodaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi byływykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanieuzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
Minimum jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 10 000 00 PLN brutto polegającą na wykonywaniu planówochrony (lub planów zadań ochronnych): rezerwatów przyrody lub parków krajobrazowych lub parkównarodowych lub obszarów sieci Natura 2000.
Na wezwanie do wskazanej usługi z wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługa ta zostaławykonana w sposób należyty.
Opisany warunek należy spełnić oddzielnie do każdego zadania.
Tą samą usługą można wykazać się maksymalnie do siedmiu zadań.
b) wykazu osób zawarty w JEDZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego
(Uwaga; Wykazując poniżej doświadczenie osób należy wykazać w JEDZ przy nabytym doświadczeniudodatkowe informację takie jak datę nabycia doświadczenia i zleceniodawcę).
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy wskazać osoby, skierowane przez wykonawcę do realizacjizamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz zinformacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnychdo wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją opodstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jednąosobą (ekspertem), która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją na temat jej
Dz.U./S S241
15/12/2017
500461-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
15 / 19
15/12/2017S241
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
15 / 19
doświadczenia dla zadania nr 1 w zakresie ichtiologii, malakologii, entomologii, botaniki, dla zadania nr 2 i 13 wzakresie ichtiologii, malakologii, herpetologii, chiropterologii, entomologii, botaniki, dla zadania nr 3 w zakresieichtiologii, herpetologii, teriologii, entomologii, botaniki, dla zadań nr 4, 9 w zakresie ichtiologii, malakologii,herpetologii, entomologii, botaniki, dla zadań nr 5, 10 w zakresie ichtiologii, entomologii, botaniki, zadań nr 6, 7i 8 w zakresie entomologii, botaniki, zadanie nr 11 w zakresie herpetologii, chiropterologii, entomologii, botaniki,zadanie nr 12 w zakresie malakologii, herpetologii, entomologii, botaniki.
Przez wymagane doświadczenie rozumieć należy, że wskazana osoba lub osoby w okresie ostatnich 10 latwykonały minimum jedną usługę z zakresu (dziedziny) dla danego zadania na które składa ofertę. Dla każdegozadania należy wykazać tyle osób ile jest wymaganych zakresów (dziedzin) (wykonawca może wykazać się tosamą osobą w tych samym zakresach (dziedzinach) i zadaniach: 3.
Zamawiający dopuszcza możliwość uczestnictwa tego samego eksperta w kilku częściach (maksymalnie 3części).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W zakresie ichtiologii:
— wykonie/współwykonanie co najmniej jednej inwentaryzacji w zakresie ichtiologii do planu ochrony rezerwatuprzyrody, parku narodowego lub planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, lub,
— przeprowadzenie co najmniej jednego badania w zakresie ichtiologii potwierdzonego przez ośrodek naukowy.
Lub.
— udział, co najmniej raz w monitoringu przyrodniczym w zakresie ichtiologii w ramach PaństwowegoMonitoringu Środowiska.
W zakresie malakologii:
— wykonie/współwykonanie co najmniej jednej inwentaryzacji w zakresie malakologii do planu ochronyrezerwatu przyrody, parku narodowego lub planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, lub,
— przeprowadzenie co najmniej jednego badania w zakresie malakologii potwierdzonego przez ośrodeknaukowy.
Lub.
— udział, co najmniej raz w monitoringu przyrodniczym w zakresie malakologii w ramach PaństwowegoMonitoringu Środowiska.
W zakresie entomologii:
— wykonie/współwykonanie co najmniej jednej inwentaryzacji w zakresie entomologii do planu ochronyrezerwatu przyrody, parku narodowego lub planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, lub,
— przeprowadzenie co najmniej jednego badania w zakresie entomologii potwierdzonego przez ośrodeknaukowy.
Lub.
— udział, co najmniej raz w monitoringu przyrodniczym w zakresie entomologii w ramach PaństwowegoMonitoringu Środowiska.
W zakresie botaniki:
— wykonie/współwykonanie co najmniej jednej inwentaryzacji w zakresie botaniki do planu ochrony rezerwatuprzyrody, parku narodowego lub planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, lub,
— przeprowadzenie co najmniej jednego badania w zakresie botaniki potwierdzonego przez ośrodek naukowy.
Lub.
— udział, co najmniej raz w monitoringu przyrodniczym w zakresie botaniki w ramach PaństwowegoMonitoringu Środowiska.
W zakresie chiropterologii:
Dz.U./S S241
15/12/2017
500461-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
16 / 19
15/12/2017S241
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
16 / 19
— wykonie/współwykonanie co najmniej jednej inwentaryzacji w zakresie chiropterologii do planu ochronyrezerwatu przyrody, parku narodowego lub planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000.
Lub.
— przeprowadzenie co najmniej jednego badania w zakresie chiropterologii potwierdzonego przez ośrodeknaukowy.
Lub.
— udział, co najmniej raz w monitoringu przyrodniczym w zakresie chiropterologii w ramach PaństwowegoMonitoringu Środowiska.
Lub.
— posiadanie licencji chiropterologicznej PON.
W zakresie herpetologii:
— wykonie/współwykonanie co najmniej jednej inwentaryzacji w zakresie herpetologii do planu ochronyrezerwatu przyrody, parku narodowego lub planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, lub,
— przeprowadzenie co najmniej jednego badania w zakresie herpetologii potwierdzonego przez ośrodeknaukowy.
Lub.
— udział, co najmniej raz w monitoringu przyrodniczym w zakresie herpetologii w ramach PaństwowegoMonitoringu Środowiska.
W zakresie teriologii:
— wykonie/współwykonanie co najmniej jednej inwentaryzacji w zakresie teriologii do planu ochrony rezerwatuprzyrody, parku narodowego lub planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, lub,
— przeprowadzenie co najmniej jednego badania w zakresie teriologii potwierdzonego przez ośrodek naukowy.
Lub.
— udział, co najmniej raz w monitoringu przyrodniczym w zakresie teriologii w ramach PaństwowegoMonitoringu Środowiska.
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonaniazamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
Dz.U./S S241
15/12/2017
500461-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
17 / 19
15/12/2017S241
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
17 / 19
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/01/2018
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 23/01/2018
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce pok. 104.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „proceduryodwróconej”,októrejmowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp..
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wykonawca złożyoświadczenie o braku podstaw wykluczenia (jednolity dokument) oraz przedłoży na wezwanie Zamawiającegonastępujące dokumenty i oświadczenia;
a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21ustawywystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalegazopłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składaniaofert, lubinnego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organempodatkowymw sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególnościuzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniewcałości wykonania decyzji właściwego organu;
c) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KasyRolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalegaz opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarłporozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
Z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawemzwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzjiwłaściwego organu;
d) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeliodrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniana podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
Dz.U./S S241
15/12/2017
500461-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
18 / 19
15/12/2017S241
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
18 / 19
e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzjiadministracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lubzdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonaniepłatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
W sprawie spłat tych należności;
f) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazuubiegania się o zamówienia publiczne;
g) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa wustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785);
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast.
Dokumentów, o których mowa powyżej składa dokumenty wskazane w Rozporządzeniu Ministra Rozwojuz26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ichważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz.U. 2016 poz. 1126).
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art.24ust.1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej którejudostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składastosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samejgrupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające,żepowiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
26.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej wpostępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany napodstawie ustawy.
26.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzucasię niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie orazwskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
26.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postacielektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnegokwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
26.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołaniaw taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
Dz.U./S S241
15/12/2017
500461-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
19 / 19
15/12/2017S241
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
19 / 19
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacjielektronicznej.
26.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającegostanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdaniedrugie ustawy albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
26.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybieprzetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi sięw terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczeniaspecyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
26.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 26.5 i 26.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dniod dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość ookolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
26.8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze ofertynajkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
26.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegazawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
26.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dniaotrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięciana korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej IzbyOdwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznymweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemuoraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
26.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowaniaodwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
26.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie późniejniż do czasu otwarcia rozprawy.
26.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
26.14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 26 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanieprzepisy art. 179 - 198g ustawy.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/12/2017