Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Pińczów w roku 2018

Dz.U./S S7
11/01/2018
11575-2018-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1 / 13
11/01/2018S7
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1 / 13
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:11575-2018:TEXT:PL:HTML
Polska-Michałów: Usługi leśnictwa
2018/S 007-011575
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo PińczówMichałów 294Michałów28-411PolskaOsoba do kontaktów: Alojzy JakóbikTel.: +48 606206214E-mail: alojzy.jakobik@kancelariajiz.pl Faks: +48 413771890Kod NUTS: PL721
Adresy internetowe:
Główny adres: www.radom.lasy.gov.pl/pinczow
I.2)
Wspólne zamówienie
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_radom/nadl_pinczow/zamowienia_publ...
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Zarządzanie zasobami leśnymi
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Pińczów w roku 2018
Numer referencyjny: ZG.270.1.2018
II.1.2)
Główny kod CPV
77200000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
Dz.U./S S7
11/01/2018
11575-2018-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2 / 13
11/01/2018S7
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2 / 13
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. - dalej: „Ustawa olasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywkidrewna oraz szkółkarstwa, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Pińczów w roku 2018.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 355 542.74 PLN
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Gospodarka leśna w Leśnictwie Włochy
Część nr: 1
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
75251120
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zasięg terytorialny nadleśnictwa Pińczów.
II.2.4)
Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt.1ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. - dalej: „Ustawa olasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywkidrewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Pińczów w roku 2018.
2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochronylasu,ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na któryskładasię załącznik nr 3.1. - rozmiar prac wg czynności, załącznik nr 3.2. - strefy trudności i odległości zrywkioraz załącznik nr 3.3 - układ sortymentowy pozyskania drewna.
3) Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty zostałodpowiednio w załączniku nr 3. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.-3.3. mają charakterszacunkowy,
Dz.U./S S7
11/01/2018
11575-2018-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
3 / 13
11/01/2018S7
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3 / 13
4) Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzącychw składprzedmiotu zamówienia oraz opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty wzałączniku nr4 do SIWZ.
5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w składprzedmiotuzamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.
6) Pakiet I - Gospodarka leśna w Leśnictwie Włochy, obejmujący prace z zakresu: hodowli lasu,nasiennictwa,ochrony lasu, turystycznego zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochronyprzeciwpożarowej
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty środowiskowe / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 823 158.86 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowyobejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). PrzedmiotemOpcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiającynie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ichzlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotuzamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wskazana w pkt. II.2.6) szacunkowa wartość zamówienia obejmuje zamówienie podstawowe w kwocie 411579,43 PLN oraz 100 % zamówień o których mowa w których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w kwocie 411579,43 PLN.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Gospodarka leśna w Leśnictwie Góry
Część nr: 2
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000
77210000
Dz.U./S S7
11/01/2018
11575-2018-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
4 / 13
11/01/2018S7
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4 / 13
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
75251120
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zasięg terytorialny nadleśnictwa Pińczów.
II.2.4)
Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. - dalej: „Ustawa olasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywkidrewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Pińczów w roku 2018.
2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochronylasu,ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na któryskłada się załącznik nr 3.1. - rozmiar prac wg czynności, załącznik nr 3.2. - strefy trudności i odległości zrywkioraz załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna
3) Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty zostałodpowiednio w załączniku nr 3. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.-3.3. mają charakterszacunkowy,
4) Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzącychw składprzedmiotu zamówienia oraz opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty wzałączniku nr4 do SIWZ.
5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład przedmiotuzamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.
6) Pakiet II - Gospodarka leśna w Leśnictwie Góry, obejmujący prace z zakresu: hodowli lasu,nasiennictwa,ochrony lasu, turystycznego zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochronyprzeciwpożarowej
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty środowiskowe / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 248 578.04 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Dz.U./S S7
11/01/2018
11575-2018-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
5 / 13
11/01/2018S7
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5 / 13
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowyobejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). PrzedmiotemOpcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiającynie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ichzlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotuzamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wskazana w pkt. II.2.6) szacunkowa wartość zamówienia obejmuje zamówienie podstawowe w kwocie 624289,02 PLN oraz 100 % zamówień o których mowa w których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w kwocie 624289,02 PLN.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Pakiet specjalistyczny pn. Gospodarka szkółkarska
Część nr: 3
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
77231000
77200000
77211000
77211500
77211600
77230000
77231600
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zasięg terytorialny nadleśnictwa Pińczów.
II.2.4)
Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. - dalej: „Ustawa olasach”) obejmujące prace z zakresu szkółkarstwa, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Pińczów w roku2018.
2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu szkółkarstwawynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składa się załącznik nr 3.1. - rozmiar prac wg czynnośc.
Dz.U./S S7
11/01/2018
11575-2018-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
6 / 13
11/01/2018S7
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6 / 13
3) Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty zostałodpowiednio w załączniku nr 3. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1 mają charakterszacunkowy,
4) Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w składprzedmiotu zamówienia oraz opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr4do SIWZ.
5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład przedmiotuzamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.
6) Pakiet III - Pakiet specjalistyczny pn. Gospodarka szkółkarska
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 611 261.44 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowyobejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). PrzedmiotemOpcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiającynie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ichzlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotuzamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wskazana w pkt. II.2.6) szacunkowa wartość zamówienia obejmuje zamówienie podstawowe w kwocie 305630,72 PLN oraz 100 % zamówień o których mowa w których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w kwocie 305630,72 PLN.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Pakiet specjalistyczny pn. Mechaniczne melioracje agrotechniczne i mechaniczne przygotowanie gleby
Część nr: 4
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000
77211600
Dz.U./S S7
11/01/2018
11575-2018-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
7 / 13
11/01/2018S7
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
7 / 13
77230000
77231000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zasięg terytorialny nadleśnictwa Pińczów.
II.2.4)
Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt.1ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. - dalej: „Ustawaolasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli lasu do wykonania na terenie Nadleśnictwa Pińczów w roku2018.
2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli lasuwynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składa się załącznik nr 3.1. - rozmiar prac wg czynnośc.
3) Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty zostałodpowiednio w załączniku nr 3. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. mają charakterszacunkowy,
4) Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzącychw składprzedmiotu zamówienia oraz opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty wzałączniku nr4 do SIWZ.
5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w składprzedmiotuzamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.
6) Pakiet IV - Pakiet specjalistyczny pn. Mechaniczne melioracje agrotechniczne i mechaniczne przygotowaniegleby.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 672 544.40 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowyobejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). PrzedmiotemOpcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiającynie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ichzlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotuzamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Dz.U./S S7
11/01/2018
11575-2018-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
8 / 13
11/01/2018S7
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
8 / 13
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wskazana w pkt. II.2.6) szacunkowa wartość zamówienia obejmuje zamówienie podstawowe w kwocie 336272,20 PLN oraz 100 % zamówień o których mowa w których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w kwocie 336272,20 PLN.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniuw odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostaniespełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejsząniż:
I) Dla Pakietu I
75 000,00 PLN
II) Dla Pakietu II
113 000,00 PLN
III) Dla Pakietu III
56 000,00 PLN
IV) Dla Pakietu IV
61 000,00 PLN
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów:
Dla Pakietu I w wysokości 12 000,00 PLN.
Dla Pakietu II w wysokości 18 000,00 PLN.
Dla Pakietu III w wysokości 9 000,00 PLN.
Dla Pakietu IV w wysokości 10 000,00 PLN.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
3.1. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływemterminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) w okresienastępujących po sobie 12 miesięcy wykonał usługi:
I) Dla Pakietu I.
Z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna na kwotę nie mniejszą niż: 350 000,00 PLNbrutto.
II) Dla Pakietu II.
Z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 PLNbrutto.
III) Dla Pakietu III.
Z zakresu zagospodarowania lasu na kwotę nie mniejszą niż:
250 000,00 PLN brutto
Dz.U./S S7
11/01/2018
11575-2018-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
9 / 13
11/01/2018S7
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
9 / 13
IV) Dla Pakietu IV.
Z zakresu melioracji agrotechnicznych i mechanicznego przygotowania gleby na kwotę nie mniejszą niż: 300000,00 PLN brutto.
3.2. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże że:
I) dla Pakietu I.
a) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 szt. maszyn leśnych typu harwester
Oraz.
Skieruje do wykonania zamówienia co najmniej 2 osoby, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkoleniedopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej(Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach CzłonkowskichUnii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacjizawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).
Lub.
Skieruje do wykonania zamówienia co najmniej 3 osoby, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkoleniedopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej(Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach CzłonkowskichUnii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacjizawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.);
b) dysponuje lub będzie dysponował liczbą co najmniej 1 szt. ciągników uniwersalnych przystosowanych dozrywki drewna lub ciągników specjalistycznych do zrywki drewna,
c) skieruje do wykonania zamówienia co najmniej 1 osobę, która ukończyła szkolenie w zakresie pracyze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8.5.2013roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadającąodpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, które uprawniajądo pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.
II) dla Pakietu II.
a) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 szt. maszyn leśnych typu harwester
Oraz.
Skieruje do wykonania zamówienia co najmniej 3 osoby, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkoleniedopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej(Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach CzłonkowskichUnii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacjizawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).
Cd. poniżej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Lub.
Skieruje do wykonania zamówienia co najmniej 4 osoby, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkoleniedopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej(Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach CzłonkowskichUnii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacjizawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.);
Dz.U./S S7
11/01/2018
11575-2018-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
10 / 13
11/01/2018S7
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
10 / 13
b) dysponuje lub będzie dysponował liczbą co najmniej 1 szt. ciągników uniwersalnych przystosowanych dozrywki drewna lub ciągników specjalistycznych do zrywki drewna,
c) skieruje do wykonania zamówienia co najmniej 1 osobę, która ukończyła szkolenie w zakresie pracyze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8.5.2013roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadającąodpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, które uprawniajądo pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.
III) Dla Pakietu III.
a) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 sztuką ciągnika wyposażonego w bieg pełzający oraz conajmniej 1 sztuką opryskiwacza
b) skieruje do wykonania zamówienia co najmniej 1 osobę, która ukończyła szkolenie w zakresie pracyze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8.5.2013roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadającąodpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, które uprawniajądo pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.
IV) Dla Pakietu IV.
Dysponuje lub będzie dysponował:
a) co najmniej 1 zestawem składającym się z rozdrabniacza i ciągnika o mocy minimum 100 KM
b) co najmniej 1 sztuką pługofrezarki, 1 sztuką pługa leśnego oraz co najmniej 1 sztuką ciągnika o mocyminimum 100 KM
Jeżeli zostanie złożona oferta na więcej niż jeden pakiet, powyższy warunek zamawiający oceni wspólnie dlatych pakietów wg zasady: 1 harwester na każde rozpoczęte 24 tys. m3 lub 1 pilarz na każde rozpoczęte 2 tys.m3 przewidzianej do pozyskania w pakietach puli drewna, z założeniem, że ludzie i sprzęt mogą się uzupełniać.
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określa załącznik do SIWZ - wzór umowy.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonaniazamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Dz.U./S S7
11/01/2018
11575-2018-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
11 / 13
11/01/2018S7
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
11 / 13
Data: 19/02/2018
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 19/02/2018
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w Nadleśnictwie Pińczów pokój nr 5.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, wokresie3lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniuusługpodobnychdo usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
Zakres rzeczowy usług nie przekroczy wartości 100 % wartości niniejszego zamówienia.
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”,o którejmowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów zamawiający najpierw dokona ocenyofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,nie podlegawykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1.SIWZWykonawca będzie obowiązany przedstawić zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty(wterminach wskazanych w SIWZ):
a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,jeżeli odrębneprzepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia napodstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
b) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawcaniezalegazopłacaniem podatków lub inny dokument potwierdzający, zawarcie porozumieniaz właściwym organempodatkowym.
c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KasyRolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega zopłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,;
d) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14i 21 Pzporaz,odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego napodstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp,
e) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzjiadministracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
Dz.U./S S7
11/01/2018
11575-2018-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
12 / 13
11/01/2018S7
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
12 / 13
Ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo -w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -dokumentypotwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lubzawarcie wiążące go porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczeniaopisanej wart. 24 ust. 1pkt 15 Pzp)(wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ);
f) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazuubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1pkt 22Pzp) (wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ);
g) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie nakarę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.5pkt5i 6 Pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ);
h) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniuobowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniuspołecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp(wg wzorustanowiącego załącznik do SIWZ);
i) Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa wustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.) (wg wzorustanowiącego załącznik do SIWZ);
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiastdokumentów, o których mowa powyżej składa dokumenty wskazane w Rozporządzeniu Ministra Rozwojuz26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ichważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz.U. 2016 poz. 1126).
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wokolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp wykonawca będzie zobowiązany złożyćoświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowe.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
16.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniuzamówieniaorazponiósłlub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisówPzp, przy sługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętejwpostępowaniu oudzieleniezamówienia lub zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązanynapodstawie Pzp.
Dz.U./S S7
11/01/2018
11575-2018-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
13 / 13
11/01/2018S7
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
13 / 13
16.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacjioczynnościzamawiającegostanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określonywart. 180ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
16.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacjiistotnychwarunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia Urzędowym UniiEuropejskiejlub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia nastronie internetowej.
16.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dnioddnia,wktórym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomośćo okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia.
16.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowejalbo wpostacielektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisemelektronicznym..
16.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu downiesieniaodwołaniawtaki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
16.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestni kompostę powania odwoław czegoprzysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwegodla siedziby albomiejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KrajowejIzby Odwoławczejwterminie7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpisprzeciwnikowi skargi.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/01/2018