Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych iniezamieszkałych na terenie Gminy Kazimierza Wielka

Dz.U./S S200
18/10/2017
411786-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1 / 7
18/10/2017S200
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1 / 7
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:411786-2017:TEXT:PL:HTML
Polska-Kazimierza Wielka: Usługi związane z odpadami
2017/S 200-411786
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Kazimierza Wielkaul. Tadeusza Kościuszki 12Kazimierza Wielka28-500PolskaTel.: +48 413521937E-mail: inwestycje@kazimierzawielka.pl Faks: +48 413521956Kod NUTS: PL72
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kazimierzawielka.pl
I.2)
Wspólne zamówienie
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskaćbezpłatnie pod adresem: http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=kazimierzawielka/&stron...
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych iniezamieszkałych na terenie Gminy Kazimierza Wielka.
Numer referencyjny: GKOŚ.271.3.2017
II.1.2)
Główny kod CPV
90500000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
Dz.U./S S200
18/10/2017
411786-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2 / 7
18/10/2017S200
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2 / 7
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie, transport i zagospodarowanie w RIPOK regionu piątego stałychodpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka. Zakres zamówienia dotyczy wszystkichnieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Miasta i GminyKazimierza Wielka (miasto Kazimierza Wielka i 42 sołectwa), oraz Punktu Selektywnej Zbiórki OdpadówKomunalnych przy ul. Budzyńskiej 2 w Kazimierzy Wielkiej. Wyposażenie wszystkich nieruchomości wpojemniki na odpady zgodnie z wykazem przedstawionym w dniu podpisania umowy.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90511200
90511000
90512000
90513100
90514000
90533000
34928480
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zasięg terytorialny Gminy Kazimierza Wielka.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie, transport i zagospodarowanie w RIPOK regionu piątego stałychodpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka. Zakres zamówienia dotyczy wszystkichnieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Miasta i GminyKazimierza Wielka (miasto Kazimierza Wielka i 42 sołectwa), oraz Punktu Selektywnej Zbiórki OdpadówKomunalnych przy ul. Budzyńskiej 2 w Kazimierzy Wielkiej. Wyposażenie wszystkich nieruchomości wpojemniki na odpady zgodnie z wykazem przedstawionym w dniu podpisania umowy.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość odbioru bezpośrednio z posesji, w postaci mebli i innych odpadówwielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Pojazdy z normą emisji spalin Euro 5 / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dz.U./S S200
18/10/2017
411786-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
3 / 7
18/10/2017S200
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3 / 7
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada zezwolenie na transport odpadów, októrym mowa w ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) i znajduje się wRejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zterenu gminy Kazimierza Wielka wszystkich rodzajów odpadów będących przedmiotem usługi.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Na potwierdzenie należy złożyć:
a) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresieprowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przezzamawiającego – to jest na kwotę nie mniejszą niż: 1 200 000 PLN,
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania kwoty posiadanego ubezpieczenia w JEDZ natomiast na wezwanieZamawiającego złoży dokument potwierdzający ubezpieczenie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wadium w wysokości – 40 000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) należy wnieść przed upływemterminu składania ofert.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
A) wykonanych usług zawarty w JEDZ
Na potwierdzenie należy złożyć JEDZ zawierający:
Wykaz usług wykonanych, lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składaniaofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,przed¬miotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniemdowo¬dów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi byływykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionejprzy¬czyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczeniewyko¬nawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź innedokumenty po-twierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przedupływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał lub wykonujeminimum jedną usługę polegającą na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych(zbieranych w sposób selektywny i zmieszany) na rzecz właścicieli nieruchomości, a każda z tych usług
Dz.U./S S200
18/10/2017
411786-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
4 / 7
18/10/2017S200
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4 / 7
realizowana była minimum 12 miesięcy w granicach administracyjnych jednego miasta (dzielnicy, posesjinależących do Spółdzielni Mieszkaniowej) lub jednej gminy, obejmujące swym zakresem co najmniej 2 000gospodarstw domowych lub nie mniej niż 1 000 mieszkańców, wartość brutto zrealizowanej usługi wynosiłaminimum 900 000 PLN.
Na wezwanie do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane wsposób należyty.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przezzamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w formiejednolitego dokumentu. Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią wstępne potwierdzenie, żewykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/11/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 27/11/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Urząd Gminy Kazimierza Wielka
ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka.
Dz.U./S S200
18/10/2017
411786-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
5 / 7
18/10/2017S200
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5 / 7
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp, w okresie3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego.Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszegozamówienia.
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona ocenyofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlegawykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wykonawca złożyoświadczenie o braku podstaw wykluczenia (jednolity dokument) oraz przedłoży na wezwanie Zamawiającegonastępujące dokumenty i oświadczenia:
1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawywystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega zopłacaniem podatków
3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KasyRolniczego Ubezpieczenia Społecznego
4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
5. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzjiadministracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lubzdrowotne
6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazuubiegania się o zamówienia publiczne
7. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawiez dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentów, o których mowa powyżej składa dokumenty wskazane w Rozporządzeniu Ministra Rozwojuz26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ichważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz.U. 2016 poz. 1126).
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej którejudostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składastosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samejgrupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, żepowiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa
Dz.U./S S200
18/10/2017
411786-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
6 / 7
18/10/2017S200
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6 / 7
02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
24.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej wpostępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany napodstawie ustawy.
24.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzucasię niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie orazwskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
24.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postacielektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnegokwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
24.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołaniaw taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeliprzesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacjielektronicznej.
24.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającegostanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdaniedrugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
24.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybieprzetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosisię w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczeniaSpecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
24.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 24.5 i 24.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dniod dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość ookolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
24.8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze ofertynajkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
24.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegazawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
24.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dniaotrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięciana korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej IzbyOdwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
Dz.U./S S200
18/10/2017
411786-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
7 / 7
18/10/2017S200
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
7 / 7
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemuoraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
24.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowaniaodwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
24.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie późniejniż do czasu otwarcia rozprawy.
24.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
24.14. W sprawach nie uregulowanych w pkt. 24 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanieprzepisy art. 179 – 198g ustawy.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/10/2017