Udzielenie kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów dla Gminy Opatowiec

Dz.U./S S10
16/01/2018
18868-2018-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
1 / 5
16/01/2018S10
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1 / 5
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:18868-2018:TEXT:PL:HTML
Polska-Opatowiec: Usługi udzielania kredytu
2018/S 010-018868
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Opatowiecul. Rynek 3Opatowiec28-520PolskaOsoba do kontaktów: Alojzy JakóbikTel.: +48 606206214E-mail: alojzy.jakobik@kancelariajiz.pl Faks: +48 413518052Kod NUTS: PL72
Adresy internetowe:
Główny adres: www.opatowiec.pl
I.2)
Wspólne zamówienie
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Udzielenie kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów dla Gminy Opatowiec
Numer referencyjny: 271.27.2017
II.1.2)
Główny kod CPV
66113000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie konsolidacyjnego długoterminowego kredytu dla Gminy Opatowiecwwysokości 4 075 026,64 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów:
1. Kwota 693 110 PLN – umowa nr 4/2015/JST Bank Spółdzielczy w Połańcu,
Dz.U./S S10
16/01/2018
18868-2018-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
2 / 5
16/01/2018S10
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2 / 5
2. Kwota 1 078 583,27 PLN – umowa nr 017/11/JD001 Bank Spółdzielczy w Opatowcu,
3.Kwota 868 333,37 PLN – umowa nr 2/2013/JST Bank Spółdzielczy w Połańcu,
4. Kwota 1 435 000 PLN – umowa nr 017/16/JD001 Bank Spółdzielczy w Opatowcu.
Źródłem spłaty kredytu będą wpływy z dochodów własnych. Całkowita spłata kredytu nastąpi wlatach2018-2033 roku.
Uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo do dnia 22.12.2017 roku.
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)
Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 962 606.62 PLN
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie konsolidacyjnego długoterminowego kredytu dla Gminy Opatowiecwwysokości 4 075 026,64 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów:
1. Kwota 693 110 PLN – umowa nr 4/2015/JST Bank Spółdzielczy w Połańcu,
2. Kwota 1 078 583,27 PLN – umowa nr 017/11/JD001 Bank Spółdzielczy w Opatowcu,
3.Kwota 868 333,37 PLN – umowa nr 2/2013/JST Bank Spółdzielczy w Połańcu,
4. Kwota 1 435 000 PLN – umowa nr 017/16/JD001 Bank Spółdzielczy w Opatowcu.
Źródłem spłaty kredytu będą wpływy z dochodów własnych. Całkowita spłata kredytu nastąpi wlatach2018-2033 roku.
Uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo do dnia 22.12.2017 roku.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Dz.U./S S10
16/01/2018
18868-2018-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
3 / 5
16/01/2018S10
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3 / 5
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 200-411812
IV.2.8)
Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)
Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszeniainformacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)
Udzielenie zamówienia
V.2.1)
Data zawarcia umowy:
27/12/2017
V.2.2)
Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)
Nazwa i adres wykonawcy
Bank Spółdzielczy w Połańcuul. Żapniowska 3Połaniec28-230PolskaKod NUTS: PL72
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)
Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 000 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 962 606.62 PLN
V.2.5)
Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
26.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętejwpostępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązanynapodstawie ustawy.
Dz.U./S S10
16/01/2018
18868-2018-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
4 / 5
16/01/2018S10
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4 / 5
26.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzucasięniezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie orazwskazywaćokoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
26.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub wpostacielektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocyważnegokwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzajupodpisu.
26.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołaniawtaki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iżzamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeliprzesłaniejego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacjielektronicznej.
26.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynnościzamawiającegostanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180ust. 5 zdaniedrugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
26.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone wtrybieprzetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,wnosi sięw terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lubzamieszczeniaspecyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
26.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 24.5 i 24.6. SIWZ wnosi się w terminie 10dniod dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomośćookolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
26.8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborzeofertynajkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku UrzędowymUniiEuropejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
26.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertąulegazawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
26.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dniod dniaotrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniurozstrzygnięciana korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się PrezesowiKrajowej IzbyOdwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisemelektronicznymweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła sięzamawiającemuoraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
26.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikamipostępowaniaodwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednejze stron.
26.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy niepóźniejniż do czasu otwarcia rozprawy.
26.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny odpracy,termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
26.14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 24 w zakresie wniesienia odwołania i skargi majązastosowanieprzepisy art. 179 – 198g ustawy.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Dz.U./S S10
16/01/2018
18868-2018-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
5 / 5
16/01/2018S10
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5 / 5
ul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/01/2018