Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków, wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Oksa oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popowice

Ogłoszenie nr 514030-N-2018 z dnia 2018-02-05 r.

Gmina Oksa: „Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków, wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Oksa oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popowice”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Oksa w. Oksa i Popowice”.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Oksa, krajowy numer identyfikacyjny 29101043500000, ul. ul. Włoszczowska 22 , 28363 Oksa, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3808048, 3808047, e-mailgminaoksa@poczta.onet.pl, faks 413 808 148.
Adres strony internetowej (URL): http://www.oksa.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.oksa.pl/index.php/18-uncategorised/262-przetargi-gmina-oksa

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.oksa.pl/index.php/18-uncategorised/262-przetargi-gmina-oksa

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej.
Adres:
Gmina Oksa z siedzibą w Oksie Ul. Włoszczowska 22, 28 - 363 Oksa.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków, wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Oksa oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popowice”
Numer referencyjny: BZP.Rb.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków, wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Oksa oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popowice. Zadanie 1 Budowa oczyszczalni ścieków. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oczyszczalni ścieków dla RLM 1588. Maksymalny godzinowy odpływ ścieków oczyszczonych do odbiornika w układu cyklicznym. Układ będzie kształtował się na poziomie (przy założeniu trzech cykli na dobę, oraz czasu spustu w jednym cyklu równym 1,0h/cykl) 151m3/d/(2x3) = ok. 25,0 m3/h. Ścieki oczyszczone odprowadzane będą do odbiornika (rzeka Biała Nida w m. Oksa) projektowanym rurociągiem wykonanym z rur PE Φ 110 zakończonym typowym wylotem na warunkach określonych przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach zgodnie z warunkami określonymi w SZMiUW.RJ.TE-06/1/11-12. Technologia budowanej oczyszczalni wymaga aby ścieki surowe doprowadzane były w pierwszej kolejności rurociągiem tłocznym do węzła mechanicznego oczyszczania ścieków. Do mechanicznego oczyszczania ścieków przewidziano zblokowane urządzenie do usuwania ciał pływających, wleczonych i piasku, umieszczone w budynku. Zamawiający wskazuje że wszystkie urządzenia wskazane w dokumentacji w tym agregat prądotwórczy był dostarczony w ramach zaoferowanej ceny Zadanie 2 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Oksa. Roboty objęte przedmiotem zamówienia: - budowa kanałów grawitacyjnych z rur kamionkowych DN 200, klasa 160, wytrzymałość na zgniatanie 32 kN/m, system F; DN 250, klasa 160, wytrzymałość na zgniatanie 40 kN/m, system C; DN 300, klasa 160, wytrzymałość na zgniatanie 48 kN/m, system C - budowa kanałów tłocznych z rur PE100 SDR17 DN110x6,6; DN40x2,4 - budowa kanałów wodociągowych z rur PE-HD DN 160x9,5mm oraz DN110x6,6mm z rur PE100 o SDR 17 i ciśnieniu PN10 - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U klasy S – z litej ścianki i wytrzymałości obwodowej 8kN/m2 DN 160x4,7 - budowa przyłączy wodociągowych z rur PE100 SDR 17 DN32x2,0 - montaż studzienek inspekcyjnych DN 400, 600, 1000 - budowa tłoczni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu, - montaż stacjonarnego agregatu prądotwórczego na przepompowni P3 przy ul. Stawowej, - budowa przydomowych pompowni ścieków - wykonanie prób szczelności Długość sieci tłocznej: 0,86357 km Długość sieci grawitacyjnej: 15,6055 km Długość przyłączy: 1,6208 km (172 szt) Długość wodociągu: 4,67779 km W pierwszej kolejności Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia na następujących ulicach: - ul. Stawowa od węzła S99 (skrzyżowanie z ul. Jędrzejowską) do przepompowni ścieków P3 i od przepompowni ścieków P3 do węzła S14; - ul Źródłowa od węzła S119 do węzła S297 W wykonanie w/w ulic należy uwzględnić w harmonogramie rzeczowo – finansowym Zadanie 3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popowice na terenie aglomeracji Oksa Zakres robót objętych kontraktem stanowi zaprojektowanie i budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej mającej na celu odbiór ścieków sanitarnych z miejscowości Popowice, na ternie Aglomeracji Oksa. Podstawowe parametry przewidzianej do realizacji sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiają się następująco: - długość kanałów grawitacyjnych: około 1,75 km, - materiał kanałów grawitacyjnych: rury kielichowe kamionkowe, glazurowane DN200, - długość rurociągów tłocznych: około 1,36 km, - materiał rurociągów tłocznych: rury polietylenowe PE100 SDR 17, - wspólny wykop: około 0,86 km rurociągów tłocznych posadowionych zostanie we wspólnym wykopie z kanałami grawitacyjnymi, - ilość przepompowni ścieków (tłoczni ścieków): 2 szt., - materiał przepompowni (tłoczni): zbiorniki tłoczni powinny zostać wykonane ze stopu aluminium lub ze stali ST37 – wewnątrz i na zewnątrz piaskowane i pokryte jednolitą powłoką wykonaną z miki żelazowej na osnowie z żywicy epoksydowej (EGD), co trwale zabezpiecza przed korozją, - sieci boczne do posesji (przyłącza kanalizacyjne): około 50 szt. (długość około 250m), - materiał sieci bocznych: rury PVC-U klasy S o średnicy Ø 160x4,7 zakończone studzienką inspekcyjną, - studnie rewizyjne na kanałach grawitacyjnych: około 60 szt. Zamówienie jest współfinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Oksa w. Oksa i Popowice”.

II.5) Główny kod CPV: 45111200-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45232410-9
45231300-8
45220000-5
45111291-4
45252127-4
71320000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 20 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże że posiada nie mniej niż – dla Zadania 1 – 400 000 PLN, dla Zadania 2 – 2 000 000 PLN, dla Zadania 3 – 600 000 PLN, środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości. b) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - to jest wykonywaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż dla Zadania 1 – 2 000 000 PLN, dla Zadania 2 – 8 000 000 PLN. dla Zadania 3 – 3 000 000 PLN. W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie wartości te podlegają sumowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykazu robót budowlanych i usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat dla robót i 3 lat dla usług przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty i usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane i usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: Dla zadania 1 jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową jednej oczyszczalni ścieków dla minimum 1000 RLM. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosi minimum 1 500 000,00 zł brutto. Dla zadania 2 jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosi minimum 6 000 000,00 zł brutto. Dla zadania 3 - Jedną robotę budowlaną zrealizowaną w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach której wykonano roboty związane budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, o wartości minimum 2 000 000,00 zł brutto. LUB - łącznie: a. Jedną robotę budowlaną w ramach, której wykonano roboty związane z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej, oraz b. Jedną dokumentację projektową związaną z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej, których łączna wartość wyniosła, co najmniej 2 000 000,00 zł brutto. UWAGA! Tym samym doświadczeniem można wykazać się tylko do jednego zadania. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: Zadanie 1 • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych i posiada doświadczenie zawodowe jako kierownik robót/budowy, na min. jednej (od rozpoczęcia do zakończenia) budowie/przebudowie/rozbudowie jednej oczyszczalni ścieków dla minimum 1000 RLM • Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, • Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Zadanie 2 • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie, jako kierownik budowy lub kierownik robót (od rozpoczęcia do zakończenia), na co najmniej jednej inwestycji związanej z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej/sieci wodociągowej. • Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej, • Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Zadanie 3 • projektantem w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - posiadającym uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie, jako kierownik budowy kierownik robót (od rozpoczęcia do zakończenia), na co najmniej jednej inwestycji związanej z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej/sieci wodociągowej. W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca może wykazać się tymi samymi osobami do wszystkich zadań na które składa ofertę. Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 2. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów. (dokumenty te zostały określone w pkt. 9.4.4 ). 3. zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4. 4. zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4. 5. oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785). 6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót 9.4.2 a) - załącznik nr 8 SIWZ 2. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.2 b) - załącznik nr 6 SIWZ 3. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3 4, Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a). 3. Wykaz osób do punktacji (załącznik nr 1b).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wadium w wysokości dla Zadania 1 – 50 000 PLN, (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy) dla Zadania 2 – 200 000PLN, (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100 groszy) dla Zadania 3 – 70 000 PLN, (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy) - należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości 20,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-21, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Budowa oczyszczalni ścieków
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oczyszczalni ścieków dla RLM 1588. Maksymalny godzinowy odpływ ścieków oczyszczonych do odbiornika w układu cyklicznym. Układ będzie kształtował się na poziomie (przy założeniu trzech cykli na dobę, oraz czasu spustu w jednym cyklu równym 1,0h/cykl) 151m3/d/(2x3) = ok. 25,0 m3/h. Ścieki oczyszczone odprowadzane będą do odbiornika (rzeka Biała Nida w m. Oksa) projektowanym rurociągiem wykonanym z rur PE Φ 110 zakończonym typowym wylotem na warunkach określonych przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach zgodnie z warunkami określonymi w SZMiUW.RJ.TE-06/1/11-12. Technologia budowanej oczyszczalni wymaga aby ścieki surowe doprowadzane były w pierwszej kolejności rurociągiem tłocznym do węzła mechanicznego oczyszczania ścieków. Do mechanicznego oczyszczania ścieków przewidziano zblokowane urządzenie do usuwania ciał pływających, wleczonych i piasku, umieszczone w budynku. Zamawiający wskazuje że wszystkie urządzenia wskazane w dokumentacji w tym agregat prądotwórczy był dostarczony w ramach zaoferowanej ceny
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45252127-4, 45111200-0, 45220000-5, 45111291-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości 20,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Oksa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Roboty objęte przedmiotem zamówienia: - budowa kanałów grawitacyjnych z rur kamionkowych DN 200, klasa 160, wytrzymałość na zgniatanie 32 kN/m, system F; DN 250, klasa 160, wytrzymałość na zgniatanie 40 kN/m, system C; DN 300, klasa 160, wytrzymałość na zgniatanie 48 kN/m, system C - budowa kanałów tłocznych z rur PE100 SDR17 DN110x6,6; DN40x2,4 - budowa kanałów wodociągowych z rur PE-HD DN 160x9,5mm oraz DN110x6,6mm z rur PE100 o SDR 17 i ciśnieniu PN10 - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U klasy S – z litej ścianki i wytrzymałości obwodowej 8kN/m2 DN 160x4,7 - budowa przyłączy wodociągowych z rur PE100 SDR 17 DN32x2,0 - montaż studzienek inspekcyjnych DN 400, 600, 1000 - budowa tłoczni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu, - montaż stacjonarnego agregatu prądotwórczego na przepompowni P3 przy ul. Stawowej, - budowa przydomowych pompowni ścieków - wykonanie prób szczelności Długość sieci tłocznej: 0,86357 km Długość sieci grawitacyjnej: 15,6055 km Długość przyłączy: 1,6208 km (172 szt) Długość wodociągu: 4,67779 km W pierwszej kolejności Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia na następujących ulicach: - ul. Stawowa od węzła S99 (skrzyżowanie z ul. Jędrzejowską) do przepompowni ścieków P3 i od przepompowni ścieków P3 do węzła S14; - ul Źródłowa od węzła S119 do węzła S297 W wykonanie w/w ulic należy uwzględnić w harmonogramie rzeczowo – finansowym
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232410-9, 45111200-0, 45111291-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-09-30
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości 20,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popowice na terenie aglomeracji Oksa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót objętych kontraktem stanowi zaprojektowanie i budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej mającej na celu odbiór ścieków sanitarnych z miejscowości Popowice, na ternie Aglomeracji Oksa. Podstawowe parametry przewidzianej do realizacji sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiają się następująco: - długość kanałów grawitacyjnych: około 1,75 km, - materiał kanałów grawitacyjnych: rury kielichowe kamionkowe, glazurowane DN200, - długość rurociągów tłocznych: około 1,36 km, - materiał rurociągów tłocznych: rury polietylenowe PE100 SDR 17, - wspólny wykop: około 0,86 km rurociągów tłocznych posadowionych zostanie we wspólnym wykopie z kanałami grawitacyjnymi, - ilość przepompowni ścieków (tłoczni ścieków): 2 szt., - materiał przepompowni (tłoczni): zbiorniki tłoczni powinny zostać wykonane ze stopu aluminium lub ze stali ST37 – wewnątrz i na zewnątrz piaskowane i pokryte jednolitą powłoką wykonaną z miki żelazowej na osnowie z żywicy epoksydowej (EGD), co trwale zabezpiecza przed korozją, - sieci boczne do posesji (przyłącza kanalizacyjne): około 50 szt. (długość około 250m), - materiał sieci bocznych: rury PVC-U klasy S o średnicy Ø 160x4,7 zakończone studzienką inspekcyjną, - studnie rewizyjne na kanałach grawitacyjnych: około 60 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232410-9, 45111291-4, 45111200-0, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości 20,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: