Budowa drogi gminnej w msc. Daleszyce ul. Spacerowa

Ogłoszenie nr 516063-N-2018 z dnia 2018-02-09 r.

Gmina Daleszyce: "Budowa drogi gminnej w msc. Daleszyce ul. Spacerowa”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Daleszyce, krajowy numer identyfikacyjny 29101004000000, ul. pl. Staszica 9 , 26021 Daleszyce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-41 3171693, e-mail sekretarz@daleszyce.pl, faks 0-41 3171693.
Adres strony internetowej (URL): www.daleszyce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
Gmina Daleszyce Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Budowa drogi gminnej w msc. Daleszyce ul. Spacerowa”
Numer referencyjny: GMR.ZP.271.3.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przy budowie ulicy Spacerowej w Daleszycach. Zakres prac obejmuje: • BRANŻA DROGI Roboty przygotowawcze: - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym; - Zdjęcie warstwy humusu za pomocą spycharek z wywozem materiału na odl. 15km; - Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wys. 8cm na podsypce piaskowej wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odl. 15km; - Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej- frezowanie na zimno wraz z rozbiórką istniejącej podbudowy oraz wywozem materiału z rozbiórki na odl. 15km - Mechaniczne rozebranie krawężników betonowych o wym. 15x30 wraz z ławą betonową oraz z odwozem materiału z rozbiórki na odl. 15km - Mechaniczne rozebranie obrzeży betonowych z odwozem materiału z rozbiórki na odl. 15km - Rozbiórka istniejącej nawierzchni z kruszywa z odwozem materiału na odl. 15km - Demontaż istniejącego ogrodzenia (słupki betonowe, przęsła z siatki metalowej o wys ok. 1,2m wraz z bramą metalową oraz z odwozem materiału z rozbiórki na odl. 15km - Demontaż istniejącego ogrodzenia (słupki murowane z cegły oraz podmurówka, przęsła z drewnianych sztachetek) wraz z bramą i furtką z drewnianych sztachetek. Po rozbiórce elementy które nadają się do ponownego montażu należy składować na placu budowy - Demontaż istniejącego podwójnego wpustu ulicznego oraz wywóz materiału z rozbiórki na odl. 15km - Demontaż istniejącego przykanalika z wywozem materiału na odl. 15km - Demontaż studni infiltracyjno-retencyjnej wraz z włazem betonowym oraz wywozem materiału na odl. 15km - Demontaż istniejącego oznakowania pionowego oraz słupków z ławą betonową wraz z odwozem materiału z rozbiórki na miejsce wskazane przez Inwestora; Roboty ziemne: - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębrnymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. 15km; - Roboty ziemne wykonywane ręcznie ok. 20% wszystkich wykopów z transportem urobku na odl. 15km - Mechaniczne formowanie nasypów do 1,5m z gruntu dowiezionego (grunt piaszczysty G1); Roboty nawierzchniowe: - Ława pod krawężnik betonowy, obrzeże betonowe oraz palisadę z oporem na podsypce cementowo-piaskowej - Krawężnik betonowy o wym. 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej - Krawężnik betonowy łukowy o wym. 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej; - Obrzeża betonowe o wym 6x20 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - Krawężnik betonowy o wym 12x25 na podsypce cementowo-piaskowej - Krawężnik kamienny 30x20cm na podsypce cementowo piaskowej; - Palisada betonowa o wym. śred. 20cm dł 1,20m ułożona na ławie betonowej - Obrzeża betonowe o wym. 8x30cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - Mechaniczne korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem o C1,5/2,0; - Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W - Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S - Wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechaniczne (doziarnienie i dogęszczenie istniejącej podbudowy) - Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W - Ułożenie siatki wzmacnianej poliestrowej (przeplatana w węzłach o wytrzymałości na rozciąganie min. 50/50kN/m) układana pomiędzy warstwą wiążącą a ścieralną na profilowanej drodze nr 0333T; - Warstwa ulepszonego podłoża stabilizowanego cementem o C1,5/2,0; - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bez fazowej gr. 8cm na podsypce grysowej frakcji 2/5 - Wykonanie schodów terenowych o wym. Stopnicy 15x35cm z kostki betonowej 10x20cm na podsypce grysowej z wypełnieniem przestrzeni pod schodami piaskiem - Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 - Warstwa z kruszywa łamanego frakcji 0/16 stabilizowana mechanicznie Roboty odwadniające i nawierzchniowe: - Wykonanie podsypki z pospółki pod rurami i rowem krytym - Przepust rurowy betonowy pod zjazdami o średnicy 50cm - Ścianki oporowe przepustu rurowego. Otwór dwustopniowy o średnicy 50cm - Wykonanie zasypki przepustu z gruntu piaszczystego wraz z zagęszczeniem warstw; -Przygotowanie skarp i dna rowu do umocnienie- wyrównanie dna rowu oraz nadanie skarpom odpowiedniego spadku 1:1; - Umocnienie dna, skarp i przeciwskarp rowu płytami ażurowymi betonowymi 40x60x10 na podsypce cementowo-piaskowej 1:2 grugości 5cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową; - Wymiana istniejącego wpustu ulicznego na nowy element żelbetowy z osadnikiem wraz z montażem żeliwnego kołnierza (wpust podwójny) - Ułożenie przykanalika o śred. 200mm z tworzywa PE w wykopie po demontażu ist. przykanalika na podsypce piaskowej - Wykonanie zasypki z piasku mrozoodpornego kanału; Oznakowanie dróg i ulic wraz z elementami BRD: - Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60mm - Ława z chudego betonu 30x30 - Przymocowanie pionowych znaków drogowych- tablic o pow. Do 0,3m2 - Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych oraz znaków poprzecznych farbą chlorokauczukową, grubowarstwowo Roboty wykończeniowe: - Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. III wraz z plantowaniem skarpy - Humusowanie skarp oraz powierzchni plantowań z obsianiem trawą - Regulacja pionowa studzienek kanalizacji deszczowej z wymianą istniejących włazów na nowy - Odbudowa zdemontowanego ogrodzenia (słupki murowane z cegły oraz podmurówka, przęsła z drewnianych sztachetek) wraz z zamontowaniem furtki i bramy z wykorzystaniem elementów z rozbiórki • BRANŻA ELEKTRYCZNA - Demontaż transformatora stacyjnego o mocy 100-625 kVA - Demontaż stacji transformatorowych typu STS 20/250 na słupach żelbetowych - Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 35mm2 na słupach żelbetowych z przeznaczeniem do ponownego montażu - Demontaż odgromników zaworowych ze słupów i stacji transformatorowych - Demontaż izolatorów łańcuchowych ŁPn, ŁO na słupach i stacji transformatorowej - Demontaż jednostronny przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x25mm2 z udziałem podnośnika samochodowego z przeznaczeniem do ponownego montażu - Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95mm2 z przeznaczeniem na złom - Demontaż przewodów izolowanych linii NN pojedynczych z ustojami - Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych - Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 1,0m - Montaż i stawianie słupów wirowanych dwużerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 12,Om - Montaż stacji transformatorowych STSp 20/250 z elementów na żerdziach wirowanych bliźniaczych - Montaż odgromników zaworowych na słupach i stacji transformatorowej - Układanie bednarki uziemiającej na słupie mocowanych opaskami - Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie - Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,8m - Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym - Kopanie koparkami podsiębrnymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8m szer, dna do 0,4m; - Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego - Układanie kabli o masie do 1kg/m w rowach kablowych ręcznie - Układanie kabli o masie 2kg/m w rowach kablowych ręcznie - Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli o głębokości do 0,6m i szerokości dna do 0,4m - Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli o głębokości do 04m i szerokości dna do 1,2m - Złącza kablowe typu ZK-4 400A - Wykopy mechaniczne pod słupy i podpory przy wykopach na stanowisko słupa dla żerdzi o długości 10m - Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych- pojedynczy o długości do 10,5m - Montaż śrub hakowych, haków nakrętkowych oraz haków mocowanych taśmą - Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn - Montaż przyłączy przewodami izolowanymi z udziałem podnośnika samochodowego; - Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych - Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - Montaż szafki oświetlenia ulicznego SO-3 na istniejącym słupie - Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25mm2 - Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych. • BRANŻA TELETECHNICZNA - Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie, kabel o średnicy do 30mm; - Układanie rur ochronnych z HDPE 110/6,3 w wykopie - Przekładanie kabla doziemnego; - Układanie rur ochronnych z HDPED 110 na istn kablu w wykopie - Wprowadzenie kabla na słup kablowy - Wprowadzenie kabla do słuka abonenckiego - Rozszycie kabla na istniejącej łączóece 10par - Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o licznie par 10 - Demontaż kabla ziemnego • BRANŻA ZIELEŃ - Karczowanie drzew twardych - Karczowanie drzew miękkich - Usunięcie krzewów - Wywożenie dłużyc na odl. do 15km. - Zrębkowanie gałęzi - Wywożenie zrębek na odl. do 15km. - Zabezpieczenie drzew na okres wykonywanie robót Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty tak, aby możliwy był ruch kołowy i pieszy przez cały okres ich trwania w miejscu prowadzenia robót sprawować nadzór nad bezpieczeństwem użytkowników drogi zapewnić warunki bezpieczeństwa pracownikom wykonującym roboty drogowe. Oznakowania wykonywanych robót, pracującego sprzętu oraz zabezpieczenia pracowników dokonuje Wykonawca, zgodnie z Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym i innymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca robót odpowiada również za wszelkie skutki wynikające z pracy pod ruchem. Oznakowanie i zabezpieczenie robót musi być zgodne z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem organizacji ruchu. Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót winien być sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem. Odpowiadać za metody organizacyjno-techniczne stosowane na placu budowy. Na wszelkie prace związane z wycinka drzew/krzewów Wykonawca we własnym zakresie uzyska odpowiednie zezwolenia. Wszystkie niezbędne uzgodnienia, badania, zgłoszenia po stronie Wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 45111300-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233120-6
45230000-8
45111300-1
45233222-1
45232451-8
45233290-8
34928200-0
45231400-9
45232310-8
45112700-2
45112710-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże że posiada nie mniej niż – 300 000,00 PLN środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości. b) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - to jest wykonywaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż – 350 000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub remontem dróg/drogi. o nawierzchni z betonu asfaltowego, wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosiła minimum 350 000,00 zł brutto każda. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej i posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy co najmniej jednej zakończonej inwestycji związanej z budową, rozbudową, przebudową, odbudową drogi publicznej o nawierzchni z betonu asfaltowego. Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4. SIWZ 2. zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4. SIWZ 3. zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4. SIWZ 4. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) 5. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów. (dokumenty te zostały określone w pkt. 9.4.4) SIWZ 6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót 9.4.2 a) - załącznik nr 8 SIWZ 2. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.2 b) - załącznik nr 6 SIWZ 3. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3 SIWZ 4. Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3 SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Dołączenie druku do oferty nie zwalnia od złożenia oświadczenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o ofertach złożonych w postępowaniu. 2. Wykaz osób do punktacji (załącznik nr 1b) SIWZ 3. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a) SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wadium w wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100 groszy)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości 20,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-26, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH