Udzielenie kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów dla Gminy Iwaniska

Dz.U./S S45
06/03/2018
98476-2018-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1 / 6
06/03/2018S45
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1 / 6
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:98476-2018:TEXT:PL:HTML
Polska-Iwaniska: Usługi udzielania kredytu
2018/S 045-098476
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Iwaniskaul. Rynek 3Iwaniska27-570PolskaOsoba do kontaktów: Alojzy JakóbikTel.: +48 606206214E-mail: alojzy.jakobik@kancelariajiz.pl Faks: +48 158601240Kod NUTS: PL72
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.iwaniska.eu
I.2)
Wspólne zamówienie
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: http://iwaniska.pl/bip/przetargi.php
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
„Udzielenie kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów dla Gminy Iwaniska”
Numer referencyjny: RG.271.5.2018
II.1.2)
Główny kod CPV
66113000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
Dz.U./S S45
06/03/2018
98476-2018-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2 / 6
06/03/2018S45
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2 / 6
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie konsolidacyjnego długoterminowego kredytu dla Gminy Iwaniska wwysokości 10 151 783,92 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów:
1) kredyt w Banku Spółdzielczym w Kielcach O/Opatów kwota 1 848 000,00 PLN
2) kredyt w Banku Ochrony Środowiska S.A.O/Kraków kwota 8 303 783,92 PLN
Źródłem spłaty kredytu będą wpływy z dochodów własnych. Całkowita spłata kredytu nastąpi w latach2018-2033 roku.
Uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo zgodnie ze złożoną dyspozycją zamawiającego.
Wykonawca udzielający kredytu dokona całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytówbezpośrednio na konta banków, wobec których zamawiający posiada takie zobowiązania, nie później niż dodnia 30.5.2018 r.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie konsolidacyjnego długoterminowego kredytu dla Gminy Iwaniska wwysokości 10 151 783,92 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów:
1) Kredyt w Banku Spółdzielczym w Kielcach O/Opatów kwota 1 848 000,00 PLN
2) Kredyt w Banku Ochrony Środowiska S.A.O/Kraków kwota 8 303 783,92 PLN
Źródłem spłaty kredytu będą wpływy z dochodów własnych. Całkowita spłata kredytu nastąpi w latach2018-2033 roku.
Uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo zgodnie ze złożoną dyspozycją zamawiającego.
Wykonawca udzielający kredytu dokona całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytówbezpośrednio na konta banków, wobec których zamawiający posiada takie zobowiązania, nie później niż dodnia 30.5.2018 r.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacjizamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2033
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Dz.U./S S45
06/03/2018
98476-2018-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
3 / 6
06/03/2018S45
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3 / 6
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego lub innydokument potwierdzający uprawnienia do działalności bankowej.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. - Zamawiający w tym zakresienie stawia żadnych wymagań.
Wadium w wysokości:
5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych)
Należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. - Zamawiający w tym zakresienie stawia żadnych wymagań.
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/04/2018
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Dz.U./S S45
06/03/2018
98476-2018-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
4 / 6
06/03/2018S45
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4 / 6
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 12/04/2018
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Gmina Iwaniska.
ul. Rynek 3.
27-570 Iwaniska
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy zamawiający najpierw dokonaocenyofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, niepodlegawykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wykonawcazłożyoświadczenie o braku podstaw wykluczenia (jednolity dokument) oraz przedłoży na wezwaniezamawiającego następujące dokumenty i oświadczenia.
1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21ustawywystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalegazopłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składaniaofert, lubinnego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organempodatkowymw sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególnościuzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniewcałości wykonania decyzji właściwego organu
3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lubKasyRolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca niezalegaz opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3miesiąceprzed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawcazawarłporozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkamilubgrzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie naratyzaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeliodrębneprzepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenianapodstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
5. Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznejdecyzjiadministracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społecznelubzdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzającychdokonaniepłatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącegoporozumieniaw sprawie spłat tych należności;
Dz.U./S S45
06/03/2018
98476-2018-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
5 / 6
06/03/2018S45
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5 / 6
6. Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczegozakazuubiegania się o zamówienia publiczne;
7. Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa wustawiez dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785);
8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
Dokumentów, o których mowa powyżej składa dokumenty wskazane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju.
Z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich.
Ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz.U. 2016 poz. 1126).
9. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowe.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
26.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętejwpostępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązanynapodstawie ustawy.
26.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzucasięniezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie orazwskazywaćokoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
26.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub wpostacielektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocyważnegokwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzajupodpisu.
26.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołaniawtaki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iżzamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeliprzesłaniejego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacjielektronicznej.
26.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynnościzamawiającegostanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180ust. 5 zdaniedrugie ustawy albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
26.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone wtrybieprzetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,wnosi sięw terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lubzamieszczeniaspecyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Dz.U./S S45
06/03/2018
98476-2018-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
6 / 6
06/03/2018S45
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6 / 6
26.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 24.5 i 24.6. SIWZ wnosi się w terminie 10dniod dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomośćookolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
26.8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborzeofertynajkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku UrzędowymUniiEuropejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
26.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertąulegazawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
26.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dniod dniaotrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniurozstrzygnięciana korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się PrezesowiKrajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisemelektronicznymwery fikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła sięzamawiającemuoraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
26.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowaniaodwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
26.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy niepóźniejniż do czasu otwarcia rozprawy.
26.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny odpracy,termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
26.14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 24 w zakresie wniesienia odwołania i skargi majązastosowanieprzepisy art. 179 - 198g ustawy.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/03/2018