Dostawa maszyn związana z dofinansowaniem przedsiębiorstwa PPHU TEKATEX

Ogłoszenie 75/11/05/2018Dane podstawowe
Status *
Opublikowane

Rodzaj zamówienia *
Dostawy

Działanie *
/
Nabór
Brak danych.

Koniec terminu składania ofert
2018-05-21

Termin realizacji zamówienia
2018-07-09
Rodzaj planowanej inwestycji
Brak danych.

Branża
Brak danych.
Lokalizacja planowanej inwestycji
Kraj
POLSKA

Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Powiat
kielecki
Gmina
Górno (gmina wiejska)

Dane dodatkowe
Opis zadania *
Przedmiotem zamówienia są fabrycznie nowe z bieżącej produkcji:
Zadanie 1
Wypalarka Plazmowa
Przeznaczona jest do cięcia plazmą powietrzną blach elementów stalowych, aluminiowych i miedzianych. Możliwość wycinania we wszystkich rodzajach metali przewodzących prąd według dowolnych kształtów i rozmiarów.
Parametry minimalne:
Max prędkość cięcia min: 5m/min
Prędkość biegu jałowego min: 20m/min
Max grubość ciętej stali min: 10mm.
Pole robocze: min; 1,5m x3 m
Moc zainstalowana max: 12kw
Źródło: min 90A

Zadanie 2
Prasa Krawędziowa
Prasa do wytłaczania blach. W trakcie cyklu suwaka możliwość wygięcia blachy w sposób dopasowujący się do właściwego przekroju geometrycznego. Prasa ma być przystosowana do produkcji przemysłowej.
Parametry minimalne:
• siła nacisku [ton] 175
• Długość gięcia [mm] 3100
• Moc silnika głównego do [kW] 15
• Skok C do [mm] 275
• Waga urządzenia do (szacunkowa) [kg] ok. 10000
Kryteria
Kryterium Waga
Cena brutto 90
Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości 10

Opis sposobu przyznania punktacji
1 Cena brutto
Liczba punktów = Cn/Cb x 90
gdzie:
- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
- Cb – cena oferty badanej
- 90 wskaźnik stały
2 Okres wydłużonego okresu udzielonej gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia
Za udzielenie gwarancji jakości na okres:
poniżej 24 miesięcy, oferta zostanie odrzucona
• 24 miesięcy, wykonawca otrzyma – 0 pkt.
• 36 miesięcy, wykonawca otrzyma – 5 pkt.
• 48 miesięcy , wykonawca otrzyma – 10 pkt
Informację należy wskazać w formularzu ofertowym
Warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający nie stawia żadnych wymagań. Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 3
Odrzucenie oferty
W celu wykazania braku podstaw do odrzucenia oferty z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca składa wraz z oferta oświadczenia stanowiący załącznik nr 4 SIWZ.
a) Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub beneficjentem, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:
o uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
o pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
b) Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w pkt. a) jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.
Dodatkowe informacje
SIWZ zostanie upubliczniona na portalu www.portalogloszen.arimr.gov.pl ARiMR oraz na stronie internetowej http://kancelariajiz.pl/zamowienia-publiczne-i-przetargi
Termin dostawy przedmiotu umowy. Dla wszystkich zadań do 6 tygodni licząc od daty zawarcia umowy
Załączniki
Nazwa pliku
SIWZ.doc Pobierz
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx Pobierz
Załącznik nr 2 - oświadczenie o podwykonawcach.docx Pobierz
Załącznik nr 3 - oświadczenie warunki udziału brak wykluczenia.docx Pobierz
Załącznik nr 4 - oświadczenie powiązania osobowe i kapitałowe.docx Pobierz
Załącznik nr 5 - wzór umowy.docx Pobierz
Miejsce składania ofert
Kod pocztowy *
25-512

Województwo *
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Powiat *
Kielce
Gmina *
Kielce (gmina miejska)

Miejscowość *
Kielce

Ulica
Warszawska
Nr domu
7

Nr lokalu
27a

Email
Numer FAX

Nazwa podmiotu / osoba kontaktowa