Dostawa samochodu ciężarowego – ciągnika siodłowego 6x2 oraz Naczep (2 szt.) z ruchomą podłogą dociągnika siodłowego.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

http://www.bip.pgo.kielce.pl/o,162,Przetarg_nieograniczony_Dostawa_samochodu_ciezarowego_ciagnika_siodlowego_6x2_oraz_naczep_2_szt__z_ruchoma_podloga_do_ciagnika_siodlowego.html

                          Kielce, dnia 13.08.2015 r.

 

Z A T W I E R D Z A M:

 

 

.............................................

(podpis)

 

S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w
Z a m ó w i e n i a (SIWZ)

1.    Nazwa i adres Zamawiającego

 

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

adres: ul. Mielczarskiego 51, 25-709 Kielce

tel. +41 346 12 43 +41 346 12 44,

fax. +41 346 03 73

www.pgo.kielce.pl

Prowadzący postępowanie:

Kancelaria Prawna Ziemba i Wspólnicy S.K.

Ul. Warszawska 7/27A

25-512 Kielce

Tel.606-206-214

e-mail: alojzy.jakobik@kancelariajiz.pl

 

2.     Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwotę określoną w art. 11 ust. 8 ustawy.

3.     Opis przedmiotu zamówienia

 

 

„DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO – CIĄGNIKA SIODŁOWEGO 6x2 oraz NACZEP (2 SZT.) Z RUCHOMĄ PODŁOGĄ DO CIĄGNIKA SIODŁOWEGO”

 

3.1.  Przedmiot zamówienia

Zadanie 1- Dostawa samochodu ciężarowego – ciągnika siodłowego 6x2

 

 

lp

Opis minimalnych parametrów pojazdu

 

gwarancja

1

Ciągnik siodłowy

Podwozie:

1.          6x2 (2-osiowe, 6-kołowe – 2x2 koła na tylnej osi)

2.          Wysokość - dostosowana do naczepy typu walking-floor

3.          Zawieszenie - nacisk max. na oś min. 13 Mg

Siodło o wys. 1150 mm:

4.          Atestowane obciążenie max. siodła - 36 Mg

5.          wyposażone w integralny układ smarowania i czujnik podczepienia naczepy

Układ kierowniczy:

6.          aktywny, wspomagany z korektą dynamiczną

Hamulce:

7.          tarczowe z EBS i ESP,

8.          wspomaganie przy ruszaniu pod górę,

9.          automatyczne zwalnianie hamulca postojowego,

10.       automatyczny hamulec postojowy naczepy,

11.       zwalniacz hydrodynamiczny,

12.       światła hamowania awaryjnego

Napęd:

13.       Paliwo – olej napędowy bezsiarkowy

14.       Moc silnika ≥450 KM

15.       Norma emisji – EURO 6

Skrzynia biegów:

12-biegowa skrzynia biegów ze zmianą zakresów i półbiegami oraz zautomatyzowanym układem zmiany biegów wyposażona w:

16.       kompaktowy zwalniacz,

17.       przystawkę odbioru mocy,

18.       pompę awaryjnego wspomagania układu kierowniczego

19.       chłodnicę oleju.

Pozostałe wymagania:

20.       kabina dzienna,

21.       tapicerka tekstylna/winylowa,

22.       fotel kierowcy odchylany ze składanym oparciem, regulacją wysokości i położenia wzdłużnego, regulacją podparcia części lędźwiowej oraz pochylenia fotela,

23.       min. 4 kamery obserwacyjne z wyświetlaczem 7”, w tym kamera cofania,

24.       automatyczny układ klimatyzacji,

25.       czujnik deszczu,

26.       alternator,

27.       elektrycznie podgrzewane i sterowane lusterka zewnętrzne,

28.       centralny zamek sterowany zdalnie,

29.       alarm przeciwwłamaniowy,

30.       zdalnie sterowany główny wyłącznik prądu,

31.       aktywne reflektory bi-ksenonowe.

 

UWAGA: Całość wyposażenia winna odpowiadać kompletnej, katalogowej wersji wyposażeniowej łącznie z firmowym/dealerskim katalogiem opcji/akcesoriów dodatkowych, co oznacza że w przypadkach nie wyszczególnionych wymagane jest co najmniej katalogowe wyposażenie standardowe oraz opcjonalne o ile katalogowo towarzyszy opcjom wymaganym wskazanym powyżej w ramach pakietów wyposażeniowych,

Zamawiający rezerwuje sobie prawo do ustalenia/wyboru pozostałych parametrów/opcji zgodnie z oficjalnym katalogiem dostawcy w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy.

Wykonawca jest zobowiązany podać link oficjalnej strony internetowej do pobrania katalogu oferowanego pojazdu, a w ofercie wskazać odniesienia do tego katalogu w zakresie spełniania wymagań z poz. 1÷31

 

Wymagane kryteria oferowanego pojazdu:

ü  ZUŻYCIE ENERGII (wyrażone w MJ/km - z dokładnością do dwóch  miejsc po przecinku) w cyklu łączonym wg. procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych - nie większe niż 14,50 MJ/km

ü  EMISJA CO2 (wyrażona g/km z dokładnością do pełnego grama) wartość w cyklu łączonym (wartość uśredniona) - nie większa niż 10.000 g/km

ü  EMISJA ZANIECZYSZCZEŃEURO 6

 

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w granicach do 100 km od granic administracyjnych m.Kielce.

Samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( teks jednolity Dz. U. z 2005r. nr 108, poz. 908 z p. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy w tym posiadać homologację, wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

W opisie przedmiotu zamówienia uwzględniono wymogi wynikające z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 96, poz. 559)

 

na elementy mechaniczne min. 24 m-ce z limitem min. 150.000 km

 

na powłokę lakierniczą min. 36 m-cy

 

na perforację nadwozia min. 8 lat

 

           

Zadanie 2 – Dostawa naczep (2 szt.) z ruchomą podłogą do ciągnika siodłowego

 

lp

Opis minimalnych parametrów pojazdu

 

gwarancja

1

Naczepa (2 identyczne szt.)

Model:

32.       zarejestrowany i dostępny w centralnej bazie Instytuty Transportu Samochodowego w Warszawie

33.       typu „walking floor”

34.       pojemność min. 90 m3

Podwozie

35.       3-osiowe 6x3

36.       dostosowana do wysokości siodła ciągnika 1150 mm,

37.       rama stalowa cynkowana i malowana,

38.       zawieszenie - nacisk max. na oś min. 8 Mg, na czop – min. 12 Mg

Hamulce:

39.       tarczowe z EBS,

40.       przyhamowywanie na zakrętach, 

41.       wspomaganie przy ruszaniu - dociążanie siodła ciągnika na śliskiej nawierzchni,

42.       automatyczny hamulec postojowy naczepy,

Ruchoma podłoga:

43.       Napęd – hydrauliczny wyposażony w miernik układu

44.       akceptowalny (również w ramach gwarancji) wjazd wózkiem widłowym lub "paleciakiem" na listwy podłogi naczepy.

Dach:

45.       wodoszczelny, otwierany i zamykany mechanicznie

46.       sterowanie zamykaniem/otwieraniem dachu z ziemi lub bezprzewodowo,

47.       napęd elektryczny lub hydrauliczny,

Pozostałe wymagania:

48.       założone opony zimowe, komplet opon letnich „luzem”

49.       rampy najazdowe o nośności dostosowanej do wózka widłowego 1,5Mg,

50.       ściany boczne malowane z grafiką i napisami wg indywidualnego projektu 5-cio kolorowego,

 

UWAGA: Całość wyposażenia winna odpowiadać kompletnej, katalogowej wersji wyposażeniowej łącznie z firmowym/dealerskim katalogiem opcji/akcesoriów dodatkowych, co oznacza że w przypadkach nie wyszczególnionych wymagane jest co najmniej katalogowe wyposażenie standardowe oraz opcjonalne o ile katalogowo towarzyszy opcjom wymaganym wskazanym powyżej w ramach pakietów wyposażeniowych,

Zamawiający rezerwuje sobie prawo do ustalenia/wyboru pozostałych parametrów/opcji zgodnie z oficjalnym katalogiem dostawcy w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy.

Wykonawca jest zobowiązany podać link oficjalnej strony internetowej do pobrania katalogu oferowanego pojazdu lub załączyć katalog w ofercie, a w ofercie wskazać odniesienia do tego katalogu w zakresie spełniania wymagań z poz. 32÷50

 Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w granicach kraju.

Pojazd musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( teks jednolity Dz. U. z 2005r. nr 108, poz. 908 z p. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy w tym posiadać homologację, wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 

 

na elementy mechaniczne/hydrauliczne min. 24 m-ce

 

na powłokę lakierniczą min. 36 m-cy

 

na perforację nadwozia/plandek

min. 8 lat

 

3.2.Oznaczenie przedmiotu zamówienia Kod CPV – 34.13.00.00-7, 34.22.31.00

 

4.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6.     Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia i okres gwarancji

6.1.         Termin zakończenia realizacji niniejszego zamówienia – do 16.11.2015 r.

6.2.         Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia – Przedmiot zamówienia należy dostarczyć na adres: Składowisko Odpadów w Promniku, gm. Strawczyn, Promnik, ul. Św. Tekli 62, 26-067 Promnik.

6.3.         Okres  gwarancji min. 36 miesięcy od odbioru gotowego do użytkowania pojazdu.

7.1.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

7.1 Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeżeli będzie:

7.1.1 zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ,

7.1.2 złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.

 7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy

7.2.1 złożą oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP o spełnieniu warunków podmiotowych oraz spełniają warunki, dotyczące:

 

7.2.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie, zgodnie z załącznikiem do SIWZ.

 

7.2.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;

Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie, zgodnie z załącznikiem do SIWZ.

 

7.2.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

          Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie, zgodnie z załącznikiem do SIWZ.

 

7.2.1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie, zgodnie z załącznikiem do SIWZ.;

         

Uwaga!

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych i ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia swoich zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

 -  Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jasno wynikać;

      a)       zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

      b)      sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

      c)       charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

      d)      zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

    Dokument należy złożyć w oryginale

Jeżeli wykonawca przedstawia kserokopię dokumentów odnoszących się do tych podmiotów to za zgodność z oryginałem potwierdza wykonawca lub ten podmiot.

 

7.2.2 nie podlegają wykluczeniu.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, wykonawca złoży:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 oraz pkt. 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

-    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert –w odniesieniu do podmiotów zbiorowych,

-    aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

-     aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

-     aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

7.2.3      Jeżeli wykonawca wykazał spełnianie warunków podmiotowych, polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 7.2.2.

7.3          Wykonawca wraz z ofertą przedkłada listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy lub oświadczenie, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej

7.4          Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 7.2.2., składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

-    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

-    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

-    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8,10 i 11 ustawy

7.4.1.   Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 7.2.2. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Ważność takiego dokumentu jest jak dla dokumentów krajowych.

7.4.2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

7.5          W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:

7.5.1       w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.

7.5.2       W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy podlegają sumowaniu.

7.5.3       W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawy art. 24 ust. 1 ustawy wymagane jest załączenie do oferty dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.

7.6          Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do oferty dokumentów metodą spełnia /nie spełnia. Gdy zamawiający nie opisuje warunków i wymaga jedynie złożenia oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy wykonawca składa to oświadczenie w odniesieniu do opisanego przedmiotu zamówienia.

 

8.    Wymagania dotyczące wadium

8.1   Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 25.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

8.2   Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a.   pieniądzu,

b.   poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c.    gwarancjach bankowych;

d.   gwarancjach ubezpieczeniowych;

e.   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty.

8.3   Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Nr rachunku: 12 1130 1192 0027 6155 2420 0001 z dopiskiem „Wadium i nr postępowania”.

8.4   Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

8.5   Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza i z zastrzeżeniem ust. 4a.

8.6   Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.7   Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

16   

17   

8.8  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

8.8.1.    wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

8.8.2    

16. 

16.8. 

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie. nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w  art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym,, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejsza;

8.8.3     zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

9. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie  przewiduje wykonania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 PZP

10.  Dodatkowe wymagania od Wykonawców:

10.1.  Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie część przedmiotu zamówienia innej firmie         (podwykonawcy) jest zobowiązany do:

10.1.1.   określenia w złożonej ofercie informacji, jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizowany przez podwykonawców. Brak oświadczenia oznacza realizację bez udziału podwykonawców.

10.1.2.   przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 738 kodeksu cywilnego.

10.2.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę.

10.3.  Wykonawca przed podpisaniem umowy, musi przedłożyć Zamawiającemu kopie umów ze podwykonawcami, a w przypadku konsorcjum umowę regulującą wzajemną współpracę i zobowiązania jego członków.

11. Informacje dotyczące warunków składania ofert:

11.1.   Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie        w celu sporządzenia oferty.

11.2.   Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

11.3.   Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

12. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

12.1Oferta musi zawierać:

x

Oświadczenie woli

1.  

Ofertę cenową zgodną z załączonym formularzem ofertowym, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej SIWZ

W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w SIWZ, wykonawca złoży „Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia” zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

x

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków podmiotowych

 1.

Podpisane oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik do SIWZ o spełnianiu wymagań z art. 22 ust. 1

x

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

1.

Podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy

2.

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.,

3.

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4.

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5.

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 oraz 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6.

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert –w odniesieniu do podmiotów zbiorowych,

7.

Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub należy przedłożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ

 

INNE

1.

Oryginał wniesienia wadium

 

Wymienione dokumenty i oświadczenia mają potwierdzać postawiony warunek podmiotowy i być zgodne z zapisem o braku podstaw do wykluczenia (pkt.7 SIWZ)

 

       

12.2.   Kolejność złożonych dokumentów w ofercie powinna odpowiadać kolejności określonej w pkt. 12.1. Niespełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

12.3.   Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek wpisana do oferty cenowej. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, która nie została ponumerowana Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.

12.4.   Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie oznaczonej: „Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”; ponadto do oferty należy załączyć informację w formie opisowej, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

12.5.   Wszystkie dokumenty składane z ofertą, oprócz pełnomocnictw, dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia wadialnego, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, oświadczenia o udostępnieniu zasobów przez podmiot trzeci muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika. Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie podmiotu trzeciego o udostępnieniu zasobów musi być złożone w formie oryginału. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia wadialnego musi być złożony w formie oryginału.

12.6.   Jeżeli pełnomocnik w imieniu Wykonawcy podpisuje także oświadczenie wiedzy o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu, udzielone pełnomocnictwo ma zawierać upoważnienie do złożenia takiego oświadczenia.

12.7.   Zamawiający wymaga by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonego przez wykonawcę.

12.8.   Brak jakiegokolwiek dokumentu wymaganego w SIWZ lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie lub niezgodnego z w/w opisem spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem zasad określonych w art. 26 ust 3.

13.   Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

13.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę faksu i elektroniczną. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem lub e-mailem jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Numery telefonów i faksu prowadzącego postępowanie zostały podane w pkt. 1 niniejszej specyfikacji. Dokumenty uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 ustawy składa się w formie pisemnej, a w przypadku składania kopii dokumentów muszą one być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy. Tym samym składanie oferty i dokumentów uzupełnianych za pośrednictwem faksu i e-maila uznaje się za nieskuteczne jeżeli w wyznaczonym terminie do ich złożenia nie wpłyną w formie pisemnej..

13.2.   W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma

13.3.   Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.                                     

14.   Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

 

w sprawach opisu przedmiotu zamówienia Sławomir Wnuk nr tel. 667 148 420, e-mail: jrp.pgo.kielce@gmail.com

w sprawach formalno –prawnych Alojzy Jakóbik – tel. 606 206 214

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 do 14:00 pod wskazanym numerem telefonu lub osobiście w siedzibie Zamawiającego po uzgodnieniu telefonicznym.

15.   Termin związania z ofertą

Termin związania ofertą upływa po 60 dniach od daty składania ofert.

16.   Opis sposobu przygotowania ofert

16.1.       Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione.

16.2.       Określenie przedmiotu zamówienia wraz z jego opisem z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego, określonych w SIWZ.

16.3.       Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

16.4.       Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

Nazwa postępowania;

DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO – CIĄGNIKA SIODŁOWEGO 6x2 oraz NACZEP (2 SZT.) Z RUCHOMĄ PODŁOGĄ DO CIĄGNIKA SIODŁOWEGO”

 

Nie otwierać przed 23.09.2015 r. godz. 09:15

16.5.       W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

17.   Miejsce i termin składania ofert

17.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie spółki w terminie do dnia 23.09.2015 r. do godziny 09:00

17.2.Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie bez otwierania.

18.   Miejsce i termin otwarcia ofert

18.1.       Oferty zostaną otwarte w miejscu składania ofert, w dniu 23.09.2015 r. o godzinie 09:15 Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

18.2.       Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania, jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub niniejszym dokumencie, z zastrzeżeniem zasad określonych w art. 26 ust 3.

18.3.       Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, o której mowa w pkt.1 SIWZ.

18.4.       Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu Wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

18.5.       Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

19.   Sposób obliczenia ceny oferty

19.1      Cenę oferty stanowić będzie CAŁKOWITY KOSZT DOSTAWY FABRYCZNIE NOWEGO POJAZDU Z PEŁNYM WYPOSAŻENIEM ZAWARTYM W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

19.2      Cena musi obejmować całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za dostawę pojazdu, z uwzględnieniem podatku VAT oraz ewentualnych upustów i rabatów.

19.3      Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisu § 9 ust.6 z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (…), Dz. U. Nr 95, poz. 798. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

19.4      Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od towaru i usług z 11.03.2004r. (Dz.U.04.54.535. z późniejszymi zmianami).

19.5        Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary których nabycie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) to wykonawca wraz z ofertą składa o tym informację wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

19.6        W okolicznościach o których mowa w pkt. 19.5 zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami

19.7        Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

19.8        Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą regulowane w złotych polskich. Przeliczenie walut obcych na PLN nastąpi na dzień składania ofert wg średniego kursu NBP.        

20.   Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

20.1.Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawców.

20.2.      Kryterium oceny ofert jest:        

Nr kryt.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1

cena brutto

90%

2

Okres udzielonej gwarancji

10%

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryterium ( najniższa cena, okres udzielonej gwarancji) może uzyskać maksimum 100 pkt.

20.3        Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

1.     Cena

Nr kryt.

Wzór

1

Cena brutto

Liczba punktów = Cn/Cb x 90

gdzie:

 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych

 - Cb – cena oferty badanej

 - 90 wskaźnik stały

2.     Okres udzielonej gwarancji

Nr kryt.

Wzór

2

Okres udzielonej gwarancji  na wykonanie przedmiotu zamówienia

Za udzielenie gwarancji  na okres:

·         36 miesięcy, wykonawca otrzyma– 0 pkt.

·         48 miesięcy, wykonawca otrzyma– 5 pkt.

·         60 miesięcy, wykonawca otrzyma– 10 pkt.

 

20.4           Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, podpisując umowę, której projekt stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania lub wykonawca zostanie powiadomiony w inny sposób. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców środka ochrony prawnej. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.

20.5            Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę w trybie art. 94 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy.

21   Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

21.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

21.1.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

21.1.2 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

21.1.3 wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

21.1.4 terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

21.2.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ust. 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

21.3.  Jeżeli została wybrana oferta wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy, to przed zawarciem umowy Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej wzajemną współpracę tych wykonawców.

21.4.  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ustawy.

21.5.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. ustawy.

21.6.  Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w BZP.

22. Istotne warunki umowy

Wzór umowy stanowi Zał. Nr 4 do SIWZ

 

23. Zamawiający dopuszcza  następujące zmiany zawartej umowy .

23.1               Zamawiający dopuszcza zamianę zaoferowanego przedmiotu zamówienia na inny o parametrach nie gorszych od zaoferowanego w przypadku niedostępności.

23.2               Zamawiający dopuszcza zamianę dostawy zestawu jeżeli termin dostawy powstał z przyczyn niezależnych od wykonawcy

 

24.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania udzielenie zamówienia

24.1 Wykonawcom oraz innym osobom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia Odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w dziale VI ustawy dla postępowań o wartości większej od kwoty o której mowa w art.11 ust.8 ustawy. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

24.2 Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej lub czynności zaniechanej do której był zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

25.   Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z art. 29 ust 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

26.  Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ)

Zał. Nr 1-        Formularz ofertowy z elementami cenotwórczymi

Zał. Nr 2-        Oświadczenia

Zał. Nr 3-        Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Zał. Nr 4-        Wzór Umowy

Zał. Nr 5 -         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia