Robot budowlane pomieszczeń mieszkalnych i przebudowa ogrodzenia osady Leśniczówki Budy do zadania inwestycyjnego w ramach Termomodernizacji budynku mieszkalno kancelaryjnego Leśniczówka Budy w msc. Widuchowej nr 9

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_radom/nadl_chmielnik/zamowienia_publiczne/pg_201508260437422071758

Chmielnik: Robot budowlane pomieszczeń mieszkalnych i przebudowa ogrodzenia osady Leśniczówki Budy do zadania inwestycyjnego w ramach Termomodernizacji budynku mieszkalno kancelaryjnego Leśniczówka Budy w msc. Widuchowej nr 9
Numer ogłoszenia: 219878 - 2015; data zamieszczenia: 26.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chmielnik , ul. Przemysłowa 3, 26-020 Chmielnik, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3543047, faks 041 3542006.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Robot budowlane pomieszczeń mieszkalnych i przebudowa ogrodzenia osady Leśniczówki Budy do zadania inwestycyjnego w ramach Termomodernizacji budynku mieszkalno kancelaryjnego Leśniczówka Budy w msc. Widuchowej nr 9.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 1: Roboty budowlane do zadania inwestycyjnego w ramach termomodernizacji budynku mieszkalno kancelaryjnego Leśniczówka Budy w Widuchowej nr 9 Zakres robót: 1. REMONT OGÓLNOBUDOWALNY Wymiana elementów schodów drewnianych: - wymiana poręczy drewnianych na metalowe. - wymiana stopni i podestu na drewniane z drewna liściastego nasyconego Wykonanie ściany z bloczków betonowych gr. 25 cm w pom. kotłowni wraz z tynkami i malowaniem. W śince zamontować drzwi drewniane 90/200 oraz okno otwierane PCV 60/60 -Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okno piwniczne o wym. 1,2*0,8 - Obsadzenie okien PCV (+kraty ze starych okien) w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 1,0 m2 - okna piwniczne - Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - Obsadzenie drzwi drewnianych wraz z ościeżnicą w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2 - drzwi wewnętrzne pełne, 2szt. z zamkami patentowymi - Obsadzenie drzwi drewnianych wraz z ościeżnicą w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu ponad 2,0 m2 - drzwi wejściowe ocieplone z dwoma zamkami patentowymi - Ocyklinowanie i malowanie parapetów drewnianych - Dwukrotne lakierowanie emalią olejowo-żywiczną stolarki okiennej o powierzchni - Dwukrotne malowanie stolarki drzwiowej - Dwukrotne malowanie stolarki okiennej - Wymiana okna dachowego drewnianych na okna PCV - Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm - na klej metodą zwykłą - Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą - Rozebranie boazerii drewnianej (korytarz +kancelaria) - Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych grubości 12,5 - Okładziny gipsowo-kartonowe pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym. - Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy mozaika akrylowa grub.3 mm,na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu - - Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych grubości 12,5 mm na ścianach na zaprawie bez pasków - płyta wodoodporna - Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem - Częściowe zerwanie posadzki cementowej i uzupełnienie - Wymiana listew przyściennych - Wywóz i utylizacja materiałów i zakrzaczenia z rozbiórki na odl. do 10 km 2. REMONT INSTALACJI SANITARNYCH - Przebudowa instalacji c.o., (demontaż starego kotłamontaż zbiornika - bufor ciepła 400l, i uzbrojenie, zestaw pomp obiegowych) - Wymiana zaworu grzejnikowego o średnicy 15 mm - Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa z baterią - Wymiana ustępu z miską fajansową i płuczką z PCV Wymiana wanny z baterią - Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanej z baterią - Wymiana baterii umywalkowej i ściennej mosiężnej, chromowanej z natryskiem wężowym z tworzywa sztucznego i pokrętłem porcelanowym 3. REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Wymiana przewodów wtynkowych - Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowych ze stykiem uziemiającym o natężeniu prądu do 16 A 2-biegunowych - Wymiana wyłączników -Wymiana kinkietów - Wymiana puszek - Wymiana opraw żarowych Zadanie 2: Przebudowa ogrodzenia osady Leśniczówki Budy do zadania inwestycyjnego w ramach Termomodernizacji budynku mieszkalno kancelaryjnego Leśniczówka Budy w msc. Widuchowej nr 9 Roboty rozbiórkowe Zakres robót: - rozbiórka ogrodzenia z siatki - rozbiórka sztachet na ogrodzeniu istniejącym Roboty ziemne Zakres robót: - wykopy ręczne pod fundamenty słupków ogrodzeniowych - karczowanie zakrzaczenia Roboty ślusarskie Zakres robót: - spawanie elektryczne elementów metalowych ogrodzenia - montaż ogrodzenia systemowego: przęseł metalowych, cokołów prefabrykowanych - montaż bram stalowych systemowych - mocowanie wkrętami samonawiertnymi sztachet drewnianych do istniejących rygli Roboty betoniarskie Zakres robót: - betonowanie słupków ogrodzeniowych Roboty malarskie elementów metalowych Zakres robót: - czyszczenie konstrukcji metalowych pełnościennych do stopnia St 2 (stal wzrokowo czysta od starej powłoki malarskiej oraz rdzy i korozji) - poszpachlowanie rys i pęknięć -miniowanie farbą gruntującą - malowanie 2x farbą chlorokauczukową.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50% zakresu robót wymienionych w umowie podstawowej.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.45.30.00-7, 45.31.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w tym okresie wykonał należycie co najmniej: dwie roboty budowlane, każda związana z budową/przebudową/rozbudową/remontem budynku mieszkalnego. Wartość robót wynosiła min. 40 000,00 zł brutto dla każdej roboty. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że; - dysponuje Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu zawodowego.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy przedłożyć; informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca musi posiadać nie mniej niż - 40 000,00 PLN własnych środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości; opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności to jest wykonywaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż 60 000,00 PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
 • inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych i ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia swoich zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. - Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jasno wynikać; a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Dokument należy złożyć w oryginale Jeżeli wykonawca przedstawia kserokopię dokumentów odnoszących się do tych podmiotów to za zgodność z oryginałem potwierdza wykonawca lub ten podmiot.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres udzielonej rękojmi - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chmielnik.radom.lasy.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chmielnik Adres: ul. Leśna 72, 26-020 Chmielnik.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.09.2015 godzina 09:00, miejsce: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chmielnik Adres: ul. Leśna 72, 26-020 Chmielnik.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie