DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

http://dpsalberta.pl/?page_id=1350

Kielce: DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
Numer ogłoszenia: 317294 - 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta , ul. Żeromskiego 4/6, 25-369 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676 673, faks 41 3676 673 wew. 230.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów wymienionych w Załączniku od 1a do1g do Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Żeromskiego 4/6 w Kielcach oraz Domu Pomocy Społecznej im. F. Malskiej przy ul. Tarnowskiej 10 w Kielcach. Część Nr 1 Artykuły sypkie Część Nr 2 Jajka Część Nr 3 Mięso i Wędliny Część Nr 4 Nabiał Część Nr 5 Pieczywo Część Nr 6 Ryby i mrożonki warzywne i owocowe Część Nr 7 Warzywa i owoce.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.10.00.00-9, 15.81.00.00-9, 15.11.21.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć : wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w tym okresie, w ramach jednej umowy: Dla części Nr 1: zrealizował minimum jedną dostawę artykułów sypkich tj. przyprawy, cukier, mąka, kasza, ryż, dżemy, herbata, kawa itp. o wartości minimum 60 000,00 zł brutto Dla części Nr 2: zrealizował minimum jedną dostawę jajek o wartości minimum 15 000,00 zł brutto Dla części Nr 3: zrealizował minimum jedną dostawę mięsa i wędlin o wartości minimum 120 000,00 zł brutto Dla części Nr 4: zrealizował minimum jedną dostawę nabiału o wartości minimum 100 000,00 zł brutto Dla części Nr 5: zrealizował minimum jedną dostawę pieczywa o wartości minimum 13 000,00 zł brutto Dla części Nr 6: zrealizował minimum jedną dostawę ryb i mrożonek warzywnych i owocowych o wartości minimum 15 000,00 zł brutto Dla części Nr 7: zrealizował minimum jedną dostawę warzyw i owoców o wartości minimum 75 000,00 zł brutto Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem Oferty cenowej - Załącznik Nr 2 do SIWZ. Wykonawcy składający ofertę cenową na Część Nr 1- Artykuły sypkie, Część Nr 3 Mięso i Wędliny, Część Nr 4- Nabiał, Część 6 - Ryby i mrożonki warzywne i owocowe, zobowiązani są dołączyć szczegółową charakterystykę oferowanego przedmiotu zamówienia, która będzie zawierała nazwę przedmiotu zamówienia, nazwę producenta oraz inne cechy pozwalające na identyfikację przedmiotu zamówienia. Powyższy zapis nie dotyczy Wykonawców składających oferty cenowe na Części Nr: 2, 5, 7,!!

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpsalberta.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach przy ul. Żeromskiego 4/6 , Kielce.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2015 godzina 12:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w Siedzibie Zamawiającego - sekretariat (I piętro- budynek administracji).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie