Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku i Filii W Rudzie Strawczyńskiej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

http://biuletyn.abip.pl/dpszgorsko/index.php?komunikat=8141&parent=8086

Sitkówka-Nowiny: Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku i Filii W Rudzie Strawczyńskiej
Numer ogłoszenia: 320934 - 2015; data zamieszczenia: 26.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku , Zgórsko, ul. Szewska 28, 26-052 Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3667575, faks 41 3465344.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: przetargi.ipzp.pl/dps-zgórsko

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku i Filii W Rudzie Strawczyńskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych ( zwanych dalej produktami ) dla Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku i Filii w Rudzie Strawczyńskiej w następujących asortymentach: - ryby przetworzone i konserwowane; - owoce i warzywa; - zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy, - różne produkty spożywcze, - oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne, - produkty przemiału ziarna skrobi i produktów skrobiowych, - jaja, - produkty mleczarskie, - mleko, - pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie, - produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne, - warzywa mrożone.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.20.00.00-0, 15.30.00.00-1, 03.20.00.00-3, 15.80.00.00-6, 15.40.00.00-2, 15.60.00.00-4, 03.14.52.00-3, 15.50.00.00-3, 15.51.10.00-3, 15.81.00.00-9, 15.33.11.70-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem Oferty cenowej - Załącznik Nr 2 do SIWZ. Wykonawcy składający ofertę cenową na Część Nr 3- artykuły spożywcze, , Część Nr 6- mleko, produkty mleczarskie, Część 8 - warzywa mrożone, zobowiązani są dołączyć szczegółową charakterystykę oferowanego przedmiotu zamówienia, która będzie zawierała nazwę przedmiotu zamówienia, nazwę producenta oraz inne cechy pozwalające na identyfikację przedmiotu zamówienia. Powyższy zapis nie dotyczy Wykonawców składających oferty cenowe na Części Nr: 1, 2, 4, 5, 7!!

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.ipzp.pl/dps-zgorsko
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku Zgórsko ul. Szewska 28 26-052 Nowiny.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.12.2015 godzina 09:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku Zgórsko ul. Szewska 28 26-052 Nowiny w pokoju administracji.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie