Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12

http://www.bip.pgo.kielce.pl/o,177,Przetarg_nieograniczony_Odbior_i_zagospodarowanie_odpadow_o_kodzie_19_12_12.html

Dz.U./S S236
05/12/2015
428750-2015-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1 / 8
05/12/2015S236
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1 / 8
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:428750-2015:TEXT:PL:HTML
Polska-Kielce: Usługi związane z odpadami
2015/S 236-428750
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.ul. Mielczarskiego 51Osoba do kontaktów: Andrzej Ścipniak25-709 KielcePOLSKATel.: +48 413461244E-mail: jrp.pgo.kielce@gmail.com Faks: +48 413460373
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.pgo.kielce.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego orazdynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko
Inny: usługi związane z utylizacja odpadów
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczeniausług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne ipodobne
Dz.U./S S236
05/12/2015
428750-2015-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2 / 8
05/12/2015S236
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2 / 8
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:Promnik.
Kod NUTS PL331
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Cykliczny, sukcesywny odbiór i zagospodarowanie frakcji grubej zmieszanych odpadów komunalnych odsianejmechanicznie na sicie bębnowym o oczku okrągłym ø60 mm w ilości ok. 7200 ±20 % od dnia podpisaniaumowy do dnia 30.6.2016 r. z możliwością skrócenia w/w okresu w przypadku uruchomienia własnegomagazynu.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90500000
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:
Cykliczny, sukcesywny odbiór i zagospodarowanie frakcji grubej zmieszanych odpadów komunalnych odsianejmechanicznie na sicie bębnowym o oczku okrągłym ø60 mm w ilości ok. 7200 ±20 % od dnia podpisaniaumowy do dnia 30.06.2016r. z możliwością skrócenia w/w okresu w przypadku uruchomienia własnegomagazynu.
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i dalsze zagospodarowanie przez Wykonawcę, zgodnie z posiadanymiprzez niego zezwoleniami w tym zakresie, partii odpadów o kodzie 19 12 12 z mechanicznego przesiewaniazmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01), przy następujących uwarunkowaniach:
Zamawiający ustala 1-miesięczny okres rozliczeniowy za częściową realizację Zamówienia.
Odpady będą przekazywane luzem po przejściu separacji Fe na separatorze magnetycznym i sprasowaniu naprasie belującej o nacisku ok. 100 kN/cm2, bez wiązania drutem lub związana drutem i/lub owijania folią, średniszacunkowy ciężar nasypowy ok. 500 kG/m3; odpady w tej formie muszą być odbierane z bieżącej produkcjion-line, bez możliwości magazynowania przez Zamawiającego. Załadunek leżący po stronie Zamawiającegoi będzie odbywał się za pomocą ładowarki z łyżką o poj. do 3 m3 z wydajnością ok. 15 Mg/h w dni roboczeprzez 2 zm.rob./d z 2 przerwami 1-godzinnymi. Wykonawca będzie zobowiązany do codziennego odbioruodpadów (w dni robocze), aż do osiągnięcia 1200 Mg łącznej, miesięcznej ilości odebranych odpadów.Przekazywanie kolejnej miesięcznej partii odpadów będzie rozpoczynało się w pierwszym dniu roboczymnastępnego miesiąca.
Miejscem odbioru odpadów jest: Składowisko Odpadów w Promniku, gm. Strawczyn, woj. świętokrzyskie.Wszystkie koszty związane z realizacją Zamówienia z miejsca odbioru j.w. pokrywa Wykonawca.
Zamawiający podkreśla, że ilość odbieranych odpadów może ulec zmianie, jednakże gwarantuje wielkośćjednorazowego odbioru w granicach pełnej pojemności środka transportowego Wykonawcy. W związkuz powyższym Wykonawca nie może wnosić żadnych dodatkowych roszczeń do Zamawiającego z tytułusumarycznej ilości odpadów odebranych w okresie rozliczeniowym, w granicach wskazanej tolerancji.
Dz.U./S S236
05/12/2015
428750-2015-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
3 / 8
05/12/2015S236
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3 / 8
Zamawiający ustalił terminy odbioru poszczególnych, miesięcznych partii odpadów na pierwszy dzień roboczykażdego m-ca i odbiór ma następować on-line, aż do osiągnięcia wymaganej wielkości miesięcznej partiiodpadów (1200Mg/m-c). Z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia lub zmniejszenia limitu odbieranych partiiodpadów w ramach przewidzianej ilości całkowitej
Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru odpadów samochodem ciężarowym z naczepą typu „ruchomapodłoga” do wysokość załadunku >3,8m.
Zamawiający informuje, że przy realizacji usługi stosuje prawo opcji, oznacza to, że podane ilościsą wielkościami maksymalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. Gwarantowany odbiór izagospodarowanie frakcji grubej zmieszanych odpadów komunalnych to 7200 Mg.
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 25.1.2016. Zakończenie 30.6.2016
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
8.1 Wadium w wysokości 15 000 PLN (piętnaście tysięcy złotych) należy wnieść przed upływem terminuskładania ofert.
8.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu,
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym żeporęczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 2000 r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, póz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, póz.253, Nr 66, póz. 596 i Nr 216, póz. 1824 oraz z 2004 r. Nr 145, póz. 1537).
Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty.
8.3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 12 1130 1192 0027 61552420 0001 z dopiskiem „Wadium- Odbiór 191212”.
8.4 Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8.5 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszejlub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jakonajkorzystniejsza.
8.6 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływemterminu składania ofert.
8.7 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium napodstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jakonajkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
8.8 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
a. wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznegona warunkach określonych w ofercie;
Dz.U./S S236
05/12/2015
428750-2015-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
4 / 8
05/12/2015S236
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4 / 8
b. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżącychpo jego stronie. nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5,lub informacji o tym,, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o którejmowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jakonajkorzystniejsza.
c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stroniewykonawcy.
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów jeregulujących:
1. Rozliczenie odbiorów miesięcznych partii odpadów następować będzie w oparciu o prawidłowo wystawionąprzez Wykonawcę fakturę VAT z dołączoną zbiorczą, miesięczną Karta Przekazania Odpadu, o której mowa w§2 ust.6 umowy,
2. Zapłata dla Wykonawcy będzie dokonywana w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni oddaty otrzymania przez Zamawiającego faktury spełniającej wymagania określone w §3 ust.4 umowy.
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawywykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lubpełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędnejest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionegodo występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki o których mowa w art. 22 ust. 1ustawy podlegają sumowaniu.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawy art. 24ust. 1 ustawy wymagane jest załączenie do oferty dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.
III.1.4)
Inne szczególne warunki
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lubhandlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 7.2.2 nie podlegająwykluczeniu.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy, wykonawca złoży:
— oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ,
— aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 oraz pkt.10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy PZP,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert –w odniesieniu do podmiotówzbiorowych,
— aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw dowykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływemterminu składania ofert,
Dz.U./S S236
05/12/2015
428750-2015-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
5 / 8
05/12/2015S236
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5 / 8
— aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca niezalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenielub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
— aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy RolniczegoUbezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek naubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwegoorganu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7.2.3 Jeżeli wykonawca wykazał spełnianie warunków podmiotowych, polegających na zasobach innychpodmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacjiczęści zamówienia, zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentówwymienionych w pkt. 7.2.2.
7.3 Wykonawca wraz z ofertą przedkłada listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o którejmowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy lub oświadczenie, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej
7.4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiastdokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 7.2.2., składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia orazdokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzająceodpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości wykonania decyzji właściwego organu
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
— zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albozamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8,10 i 11ustawy
7.4.1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lubmiejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 7.2.2. zastępuje się je dokumentemzawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lubgospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibęlub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Ważność takiego dokumentu jest jak dla dokumentówkrajowych.
7.4.2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lubmiejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwychorganów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Na potwierdzenie należy złożyćoświadczenie, zgodnie z załącznikiem do SIWZ.
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Dz.U./S S236
05/12/2015
428750-2015-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
6 / 8
05/12/2015S236
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6 / 8
7.2.1 złożą oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP o spełnieniu warunków podmiotowych oraz spełniająwarunki, dotyczące:
7.2.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawanakładają obowiązek ich posiadania;
Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie, zgodnie z załącznikiem do SIWZ.
7.2.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć:
wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminuskładania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ichwartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniemdowodów, czy zostały wykonane należycie.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał minimum jedną usługępolegającą na transporcie odpadów i zagospodarowaniu odpadów w formie paliwa alternatywnego w ilości niemniejszej niż 4000 Mg/rok o wartości minimum 400 000,00 zł.
Do wykazu, należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.
7.2.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonaniazamówienia;
Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie, zgodnie z załącznikiem do SIWZ.
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanieusługi: nie
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 90
2. Gwarancja odbioru partii miesięcznej. Waga 10
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
Dz.U./S S236
05/12/2015
428750-2015-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
7 / 8
05/12/2015S236
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
7 / 8
IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
12.1.2016 - 09:00
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 12.1.2016 - 9:15
Miejscowość:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. adres: ul. Mielczarskiego 51, 25-709 Kielce
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)
Informacje dodatkowe
Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonegona podstawie art. 39 ustawy z 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 zpóźn.zm.),
Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwotę określoną w art. 11 ust. 8 ustawy.
Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do ofertydokumentów metodą spełnia /nie spełnia. Gdy zamawiający nie opisuje warunków i wymaga jedynie złożeniaoświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy wykonawca składa to oświadczenie w odniesieniu do opisanegoprzedmiotu zamówienia.
Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych strony dopuszczają możliwość istotnej zmianyprzedmiotowej umowy w przypadkach opisanych w SIWZ.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17a02-676 WarszawaPOLSKAE-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Adres internetowy: http://www.uzp.gov.plFaks: +48 224587800
VI.4.2)
Składanie odwołań
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17a
Dz.U./S S236
05/12/2015
428750-2015-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
8 / 8
05/12/2015S236
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
8 / 8
02-676 WarszawaPOLSKAE-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Adres internetowy: http://www.uzp.gov.plFaks: +48 224587800
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.12.2015