Realizacja dostaw zadania inwestycyjnego związanego z dofinansowaniem ze środków UE

Ogłoszenie 22/30/04/2018Dane podstawowe
Status *
Opublikowane

Rodzaj zamówienia *
Dostawy

Działanie *
/
Nabór
Brak danych.

Koniec terminu składania ofert
2018-05-08

Termin realizacji zamówienia
2018-11-01
Rodzaj planowanej inwestycji
Brak danych.

Branża
Brak danych.
Lokalizacja planowanej inwestycji
Kraj
POLSKA

Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Powiat
pińczowski
Gmina
Kije (gmina wiejska)

Dane dodatkowe
Opis zadania *
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej:
I. LINII DO CZYSZCZENIA NASION
• kosz przyjęciowy pojemność 8,1 m3 - 9,9 m3,
• podnośniki kubełkowe wydajność 180 kg/h - 330 kg/h (4 szt.),
• przenośnik ślimakowy moc 0,99kW-1,21kW
• długość 3,6m- 4,4m ,
• czyszczalnia wydajność 180 kg/h - 330 kg/h,
• komplet tryjerów wydajność 180 kg/h - 330 kg/h,
• stół grawitacyjny wydajność 180 kg/h - 330 kg/h,
• system odpylania moc wentylatora 6,75 kW - 8,25 kW,
• silosy lejowe pojemność 27,9 m3 - 34,1 m3 (4szt.),
• przenośnik taśmowy długość 10,80 m - 13,20 m wraz z konstrukcjami, instalacją elektryczną, dostawą i montażem.
Uwaga parametry linii należy odnieść do nasion lekkich np.; pokrzywy, rumianku, wiesiołka
Kryteria
Kryterium Waga
Cena brutto 90
Okres rękojmi i gwarancji 10

Opis sposobu przyznania punktacji
1 Cena brutto
Liczba punktów = Cn/Cb x 90
gdzie:
- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
- Cb – cena oferty badanej
- 90 wskaźnik stały
2 Wymagane terminy - rękojmi i gwarancji wynoszą; - 24 miesiące.
Wykonawcy za wymagany termin nie otrzymują punktów.
Zamawiający przyzna 10 pkt za wydłużenie okresu rękojmi i gwarancji jeżeli wykonawca wydłuży okres ten do 36 miesięcy.
Warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający nie stawia żadnych wymagań. Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 3
Odrzucenie oferty
W celu wykazania braku podstaw do odrzucenia oferty z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca składa wraz z oferta oświadczenia stanowiący załącznik nr 4 SIWZ.
a) Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub beneficjentem, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:
o uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
o pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
b) Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w pkt. a) jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.
Dodatkowe informacje
UWAGA kompletna dokumentacja została zamieszczona na stronie internetowej:
http://kancelariajiz.pl/zamowienia-publiczne-i-przetargi
Istnieje również możliwość zapoznania się z dokumentacja w siedzibie zamawiającego i dokonanie wizji lokalnej, która nie jest obowiązkowa
Załączniki
Nazwa pliku
SIWZ.doc Pobierz
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx Pobierz
Załącznik nr 2 - oświadczenie o podwykonawcach.docx Pobierz
Załącznik nr 3 - oświadczenie warunki udziału.docx Pobierz
Załącznik nr 4 - oświadczenie powiązania osobowe i kapitałowe.docx Pobierz
Załącznik nr 5 - wzór umowy.docx Pobierz
Miejsce składania ofert
Kod pocztowy *
25-512

Województwo *
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Powiat *
Kielce
Gmina *
Kielce (gmina miejska)

Miejscowość *
Kielce

Ulica
Warszawska
Nr domu
7

Nr lokalu
27A

Email
Numer FAX

Nazwa podmiotu / osoba kontaktowa
Alojzy Jakóbik
Dane Zamawiającego
Imię
Justyna

Nazwisko
Krzepkowska

Firma
Email

Numer telefonu
Uzytkownicy mający uprawnienia do edycji ogłoszenia
Użytkownik uprawniony do edycji ogłoszenia
Brak danych.