Realizacja robót budowlanych zadania inwestycyjnego związanego z dofinansowaniem ze środków UE

Ogłoszenie 54/08/06/2018Dane podstawowe
Status *
Opublikowane

Rodzaj zamówienia *
Roboty budowlane

Działanie *
/
Nabór
Brak danych.

Koniec terminu składania ofert
2018-06-25

Termin realizacji zamówienia
2018-08-10
Rodzaj planowanej inwestycji
Brak danych.

Branża
Brak danych.
Lokalizacja planowanej inwestycji
Kraj
POLSKA

Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Powiat
pińczowski
Gmina
Kije (gmina wiejska)

Dane dodatkowe
Opis zadania *
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót. Zwane dalej dokumentacją która stanowi opis przedmiotu zamówienia – załącznik SIWZ. Z tym że przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym i nie stanowi podstawy do wyceny zakresu robót.
Zakres robót obejmuje:
- roboty ziemne
- ławy fundamentowe
- ściany fundamentowe
- ściany i słupy żalbetowe
- nadproża w ścianach konstrukcyjnych
- wieńce żelbetowe na ścianach
- posadzka przemysłowa
- konstrukcja dachowa
- rynny i rury spustowe
- stolarka okienna
- tynki wewnętrzne
Kryteria
Kryterium Waga
Cena brutto 90
Okres rękojmi i gwarancji 10

Opis sposobu przyznania punktacji
1 Cena brutto
Liczba punktów = Cn/Cb x 90
gdzie:
- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
- Cb – cena oferty badanej
- 90 wskaźnik stały
2 Wymagane terminy - rękojmi i gwarancji wynoszą - 60 miesięcy.
Wykonawcy za wymagane terminy nie otrzymują punktów.
Zamawiający przyzna 10 pkt za wydłużenie okresu rękojmi i gwarancji jeżeli wykonawca wydłuży okres ten do 72 miesięcy.
Warunki udziału w postępowaniu
a) wykonanych robót budowlanych - Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykazu robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
Wykonawca potwierdzi spełniony warunek jeżeli w w/w okresie zrealizował:
- jedną robotę budowlaną polegająca na budowie budynku o wartości minimum 100 tys. zł.
Do każdej pozycji wykazu należy dostarczyć dowody potwierdzające że wymienione dostawy zostały wykonane należycie.
Odrzucenie oferty
W celu wykazania braku podstaw do odrzucenia oferty z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca składa wraz z oferta oświadczenia stanowiący załącznik nr 4 SIWZ.
a) Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub beneficjentem, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:
o uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
o pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
b) Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w pkt. a) jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.
Dodatkowe informacje
UWAGA! Dokumentacja projektowa do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

SIWZ została opublikowana na portalu www.portalogloszen.arimr.gov.pl ARiMR oraz na stronie internetowej http://kancelariajiz.pl/zamowienia-publiczne-i-przetargi
Załączniki
Nazwa pliku
SIWZ.doc Pobierz
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx Pobierz
Załącznik nr 2 - oświadczenie o podwykonawcach.docx Pobierz
Załącznik nr 3 - oświadczenie warunki udziału.docx Pobierz
Załącznik nr 4 - oświadczenie powiązania osobowe i kapitałowe.docx Pobierz
Załącznik nr 5 - wzór umowy.docx Pobierz
Załącznik nr 6 - wykaz_robót.doc Pobierz
Załącznik nr 7 - przedmiar.pdf Pobierz
Miejsce składania ofert
Kod pocztowy *
25-512

Województwo *
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Powiat *
Kielce
Gmina *
Kielce (gmina miejska)

Miejscowość *
Kielce

Ulica
Warszawska
Nr domu
7

Nr lokalu
27A

Email
Numer FAX

Nazwa podmiotu / osoba kontaktowa
Dane Zamawiającego
Imię
Justyna

Nazwisko
Krzepkowska

Firma
Email

Numer telefonu
Wróć