MODERNIZACJA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WIŚLICY JAKO ODDZIAŁU MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH WRAZ Z OTOCZENIEM W CELU ZABEZPIECZENIA I OCHRONY UNIKATOWYCH OBIEKTÓW DZIEDZICTWA NARODOWEGO - V POSTĘPOWANIE

Ogłoszenie nr 570646-N-2019 z dnia 2019-07-08 r. 
 

Muzeum Narodowe w Kielcach: MODERNIZACJA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WIŚLICY JAKO ODDZIAŁU MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH WRAZ Z OTOCZENIEM W CELU ZABEZPIECZENIA I OCHRONY UNIKATOWYCH OBIEKTÓW DZIEDZICTWA NARODOWEGO
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Narodowe w Kielcach, krajowy numer identyfikacyjny 36620973600000, ul. Pl. Zamkowy  1 , 25-010  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413444014, e-mail j.slusarczyk@mnki.eu, faks 413448261. 
Adres strony internetowej (URL): https://mnki.pl/ 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
Instytucja kultury

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
http://kancelariajiz.pl/zamowienia-publiczne-i-przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
http://kancelariajiz.pl/zamowienia-publiczne-i-przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Oferty należy składać w formie pisemnej 
Adres: 
Muzeum Narodowe w Kielcach 25-010 Kielce, Pl. Zamkowy 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: MODERNIZACJA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WIŚLICY JAKO ODDZIAŁU MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH WRAZ Z OTOCZENIEM W CELU ZABEZPIECZENIA I OCHRONY UNIKATOWYCH OBIEKTÓW DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
Numer referencyjny: AZP 261.2.16.2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Zakres prac wynika z projektu architektoniczno-budowlanego oraz dokumentów towarzyszących (stanowiących załącznik SIWZ i wymienionych w niniejszej SIWZ w szczególności pkt. 3.3 SIWZ). Przebudowa oraz rozbudowa pawilonu architektonicznego przy ulicy Batalionów Chłopskich wraz ze zmianą zagospodarowania terenu, ale bez zmiany użytkowania oraz przebudowa i rozbudowa ekspozycji archeologicznej w podziemiach Kolegiaty oraz zabezpieczenia konstrukcyjne i przeciwwilgociowe murów fundamentowych i przyziemia Kolegiaty i Dzwonnicy wraz ze zmianą zagospodarowania terenu, ale bez zmiany użytkowania wykonywanych w ramach przedsięwzięcia Muzeum Narodowego Kielcach pn.: „Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 3.2 Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie, archeologiczne i prace remontowo-renowacyjne przy przebudowie i rozbudowie Pawilonu Archeologicznego wraz z uzbrojeniem terenu, rozbudowie ekspozycji archeologicznej w Podziemiach wraz z zabezpieczeniem konstrukcyjnym i przeciwwilgociowym murów fundamentowych i przyziemia Kolegiaty i Dzwonnicy, w tym: roboty budowlane, instalacje, prace konserwatorskie i archeologiczne prowadzone na całym terenie wykonywanych robót ziemnych, zgodnie z wymaganiami i zapisami określonymi w decyzjach wydanych przez ŚWKZ oraz pozwoleniach na prowadzenie archeologicznych badań wykopaliskowych, oraz zgodnie z programem badań archeologicznych. Jest to również wykonanie projektu aranżacji wnętrz z uwzględnieniem obecnych i uwidocznionych w wyniku prac reliktów archeologicznych oraz rozmieszczeniem stanowisk multimedialnych. Na zakres rzeczowy realizowanego zadania składa się: 1. Prace konserwatorskie, archeologiczne i prace remontowo-renowacyjne przy przebudowie i rozbudowie Pawilonu Archeologicznego wraz z uzbrojeniem terenu, w tym: roboty budowlane, instalacje, prace konserwatorskie – relikty archeologiczne, fundamenty Kościoła św. Mikołaja, fundamenty kaplicy grobowej, tzw. Misy chrzcielnej. Prace te dzielą się na: 1) Odbudowa z rozbudową Pawilonu Archeologicznego: ¾ rozebranie murów, rozbiórka starego pawilonu z zabezpieczeniem reliktów, ¾ prace archeologiczne pod nadzorem ŚWKZ i MNKi, ¾ przygotowanie terenu pod budowę, odbudowa i rozbudowa pawilonu: wykonanie fundamentów, zbrojenie konstrukcji żelbetonowych, postawienie ścian żelbetonowych, działowych, izolacja termiczna ścian, dachu, wykonanie sufitów podwieszanych, licowanie i malowanie ścian, wykonanie posadzek, podestów, montaż drzwi, balustrad, barierek. ¾ wykonanie instalacji elektrycznych: tj. stacji transformatorowej wraz z rozdzielniami, tras kablowych, instalacji wewnętrznych, instalacji niskoprądowych: okablowanie strukturalne – szafa dystrybucyjnej wraz z jej infrastrukturą, okablowanie LAN, instalacja centrali teletechnicznej, sygnalizacji pożaru SAP, zamknięć ogniowych, instalacji kontroli dostępu, CCTV, videodomofonowa. ¾ wykonanie i przebudowa instalacji kanalizacyjnej: sanitarnej, deszczowej, hydrantowa, wodociągowej oraz realizacja wentylacji klimatyzacyjnej, ¾ prace konserwatorskie przy fundamentach kościoła św. Mikołaja oraz Kaplicy Grobowej, misy chrzcielnej, świadki ziemne podłoża gruntowego, zgodnie z Programem prac konserwatorskich ¾ inwentaryzacja architektoniczna i konserwatorska obiektów (skanowanie laserowe i wykonanie ortoobrazów), wedle określonej specyfikacji, ¾ Zagospodarowanie terenu 2) Zagospodarowanie obiektów i części Placu Solnego: ¾ wykonanie nawierzchni trawiastej przy Bazylice, ¾ chodników z płyt wokół Bazyliki, ¾ układanie drenażu, ¾ wykonanie siedzisk kamiennych, 2. Prace konserwatorskie i prace przy przebudowie, rozbudowie ekspozycji archeologicznej w Podziemiach wraz z zabezpieczeniem konstrukcyjnym i przeciwwilgociowym murów fundamentowych i przyziemia Kolegiaty i Dzwonnicy, w tym: roboty budowlane, instalacje, prace konserwatorskie. Prace te dzielą się na: 1) Przebudowa ekspozycji archeologicznej w podziemiach Kolegiaty, które będą połączone podziemną trasą z budynkiem Pawilonu Archeologicznego: ¾ interdyscyplinarne, wyprzedzające badania archeologiczne na całym terenie prowadzonych robót ziemnych. Opracowanie ewentualnych pochówków należy wykonać w podstawowym zakresie (określenie płci i wieku). ¾ przygotowanie terenu pod budowę: roboty ziemne, przebicie wejść, ¾ roboty budowlane: wykonanie płyt fundamentowych, zbrojenie konstrukcji elementów budynku, izolacja przeciwwilgociowa, posadzki, ściany żelbetonowe, izolacja cieplna ścian i stropu, wykonanie drenażu, schodów, zestawu aluminiowego systemu fasadowego, montaż drzwi, wykonanie powłok ochronnych na powierzchni betonowych. ¾ prace konserwatorskie istniejących murów fundamentowych kamiennych: wykonanie posadzek z gipsów, konserwacja romańskich wątków I i II kościoła, ściany wątków gotyckich, świadki ziemne i przekroje, powierzchnie poziome ziemne, żelazna konstrukcja posadzki kościoła, prace przy klatce schodowej, artefakty kamienne, zabezpieczenie i odizolowanie ekspozycji podziemi, przeprowadzenie dezynfekcji, zgodnie z Programem prac konserwatorskich ¾ inwentaryzacja architektoniczna i konserwatorska obiektów (skanowanie laserowe i wykonanie ortoobrazów), wedle określonej specyfikacji, 2) Prace budowlane przy Dzwonnicy: ¾ uzupełnienie fundamentów, spoinowanie murów kamiennych z oczyszczaniem, uzupełnienie i naprawa tynków, montaż okna oddymiającego, montaż platformy dla niepełnosprawnych – montaż dwu przystankowej windy, umożliwiający wyjście z pawilonu archeologicznego i podziemia Kolegiaty. ¾ inwentaryzacja architektoniczna i konserwatorska obiektów (skanowanie laserowe i wykonanie ortoobrazów), wedle określonej specyfikacji, 3) W/w prace mają być prowadzone na całym terenie wykonywanych robót, zgodnie z wymaganiami i zapisami określonymi w: ¾ Decyzjach wydanych przez ŚWKZ (sporządzenie na etapie realizacji projektu wykonawczego, sporządzenie projektu technologii robót uwzględniającego kolejność prac budowlanych oraz ich etapowanie przy uwzględnieniu stabilności konstrukcji istniejącego obiektu, opracowanie programu monitorowania stanu konstrukcji obiektów – kolegiaty i dzwonnicy, podczas wykonywania prac w przyziemiu) ¾ Pozwoleniach na prowadzenie archeologicznych badań wykopaliskowych ¾ Zgodnie z programem badań archeologicznych 3. Wykonanie projektu aranżacji wnętrz z uwzględnieniem obecnych oraz uwidocznionych w wyniku prac reliktów archeologicznych w ramach zadania, tj: ¾ Dokonanie opisu technicznego zgodnie z wymogi art. 29 ustawy - Sprzęt multimedialny: system transmisji sygnału, system prezentacji obrazu i odtwarzania dźwięku, system sterowania i zarządzania wyświetlanymi prezentacjami i dźwiękiem zgodnie z założeniami w opisie przedmiotu zamówienia. ¾ Wykonanie projektu wykonawczego wraz z wykonaniem kompletnej instalacji podłączenia sprzętu multimedialnego o którym wyżej ¾ Wykonanie projektu aranżacji wnętrz (scenariusza wystawy stałej) oraz dokonanie opisu zgodnego z wymogami art. 29 ustawy - Sprzętu do ekspozycji uwzględniającego wymogi opisane w przedmiocie zamówienia. UWAGA :Dostawa sprzętu multimedialnego oraz sprzętu do ekspozycji nie jest przedmiotem zamówienia, zakup ten będzie przedmiotem odrębnego postępowania. 4. Wykonawca w oparciu o wykaz sprzętu do systemu monitorowania warunków mikroklimatycznych wyposażonych w radiowe czujniki zew. temperatury i wilgotności, jednostkę kontrolującą urządzenia zew., laptop. Wykona – opracuje i wyposaży i skonfiguruje najbardziej trafny pod względem potrzeb system monitoringu uwzględniając ilości sprzętu wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia. 3.3 Przedmiot zamówienia wynika z: ¾ Projekt budowlany, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) i Przedmiar robót opracowany przez Studio Architektoniczne – Andrzej Kadłuczka – prof. dr inż. architekt SARP z kwietnia 2017r, aktualizacja Przedmiaru robót ze stycznia 2019 r.; ¾ Decyzja Nr 196/17 z 02.05.2017r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę wydana przez Starostę Buskiego. ¾ Decyzja nr 163 A/2017 z 28.04.2017r. o udzieleniu pozwolenia na realizację projektu budowlanego wydana przez ŚWKZ w Kielcach. ¾ Sprawozdanie z wykonania niedestrukcyjnych badań archeologicznych przeprowadzonych z użyciem przynajmniej dwóch nieinwazyjnych metod pomiarowych terenu placu przykościelnego w Wiślicy – działka 437 o powierzchni 3300 m2 w ramach projektu pn. „Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego” z czerwca 2018r. ¾ ekspertyza techniczna opracowana przez dr inż. Mariusza Gareckiego z VI-IX 2018r.wraz z załącznikami ¾ Uszczegółowienie Projektu Budowlanego w oparciu o dane wynikające z Ekspertyzy Technicznej z listopada 2018r. ¾ pismo ŚWKZ Znak: ZN.AiB.5183.I.60.2018 z dnia 15.12.2018 r. o obowiązku sporządzenia na etapie realizacji projektu wykonawczego, sporządzenia projektu technologii robót uwzględniającego kolejność prac budowlanych oraz ich etapowanie przy uwzględnieniu stabilności konstrukcji istniejącego obiektu, opracowania programu monitorowania stanu konstrukcji obiektów – kolegiaty i dzwonnicy, podczas wykonywania prac w przyziemiu ¾ Warunki przyłączenia dla Podmiotu III grupy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 15 kV ¾ Warunki usunięcia kolizji z urządzeniami i sieciami elektroenergetycznymi PGE Dystrybucja S.A Całość wymienionych wyżej dokumentów zwana dalej i w umowie dokumentacją i stanowi załącznik nr 10 SIWZ ¾ Przedmiar robót i ślepe preliminarze - załącznik nr 9 SIWZ jest jedynie materiałem pomocniczym . ¾ Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia związane z pytaniami zadanymi w poprzednim postępowaniu – załącznik 14 3.4 UWAGA Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków zgodnie z Decyzją nr 163A/2017 z dnia 28.04.2017 wymaga na etapie realizacji: sporządzenia projektu wykonawczego; sporządzenia projektu technologii robót uwzględniającego kolejność prac budowlanych oraz ich etapowanie przy uwzględnieniu stabilności konstrukcji istniejącego obiektu; opracowania programu monitorowania stanu konstrukcji obiektów – Kolegiaty i Dzwonnicy, podczas wykonywania prac w przyziemiu 3.5 Wykonawca w trakcie wykonywania prac konserwatorskich lub budowlanych zobowiązany jest dla wszystkich ujawnionych reliktów posiadających wartość historyczną (uznaną przez zamawiającego ) przedstawić do zatwierdzenia zamawiającemu projekt aranżacji wyeksponowania tych reliktów nie później jak do zakończenia robót 3.6 Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ , również dopuszcza się wykazanie normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji, STWiOR oraz wykazanie równoważności przez zastosowanie materiałów odpowiadających normie produktu wskazanego z nazwy. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. 3.7 Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres prowadzenia robót do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych prac oraz bezpiecznego wydzielenia i zabezpieczenia dróg dojścia dla użytkowników i wiernych do Kolegiaty i Domu Długosza. Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca przez okres realizacji przedmiotu zamówienia jest zobowiązany realizować zobowiązania nałożone na Zamawiającego a wynikające z zawartej umowy z dnia 22.03.2017 r pomiędzy Parafią Rzymskokatolicką pw. Narodzenia NMP w Wiślicy. Umowa z załącznikiem (oznaczającym teren) stanowi załącznik nr 13. 3.8 Wykonawca zobowiązany jest do organizacji biura budowy z salą narad, w której będą organizowane cotygodniowe narady budowy. 3.9 Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby przez cały okres realizacji robót wykonawca zatrudniał na umowę o pracę wszystkich pracowników fizycznych bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Ilości pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa wykonawca uwzględniając termin wykonania oraz złożoność dokumentacji projektowej. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracowników lub wymienić tych zgłoszonych przed podpisaniem umowy. Do pracowników podwykonawców zapisy o pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio. 

II.5) Główny kod CPV: 45262210-6 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45262500-6

45410000-4

45453000-7

92522000-2

71242000-6

71351914-3

71242000-6

45310000-3

45232460-4

45315600-4

45233140-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 6.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie trzech lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.. 6.2. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych z zakresem robót stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 6.1. będą prace z zakresu określonym w pkt. 3.2 i 3.3 SIWZ. Szczegółowy opis technologii wykonywania tych robót określa dokumentacja projektowa, która zostanie uszczegółowiona zgodnie z wymaganiami i zapisami określonymi w decyzjach wydanych przez ŚWKZ (sporządzenie na etapie realizacji projektu wykonawczego, sporządzenie projektu technologii robót uwzględniającego kolejność prac budowlanych oraz ich etapowanie przy uwzględnieniu stabilności konstrukcji istniejącego obiektu, opracowanie programu monitorowania stanu konstrukcji obiektów – kolegiaty i dzwonnicy, podczas wykonywania prac w przyziemiu) a w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i europejskie odnoszące się do tych robót. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 6.1. nie przekroczy wartości 20 % wartości niniejszego zamówienia. 6.3. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy tylko po przeprowadzenie negocjacji. 6.4. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, zmiany technologii lub wprowadzenia zakresu dodatkowego w przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanym odbiorze częściowym. 6.5 Zamówienie o którym mowa w pkt.6.1 może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres robót wskazanych w pkt. 6.2. 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-08-30 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże, że posiada nie mniej niż 5 000 000,00 PLN środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości. b) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - to jest wykonywaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,00 PLN. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: a) wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych, a dla prac projektowych usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem w przypadku robót budowlanych oraz nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem w przypadku terminu składania ofert w przypadku usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: ¾ jedną robotę budowlaną w ramach której wykonano konstrukcje żelbetowe lub betonowe w robotach zewnętrznych lub w budynkach lub w budowlach o wartości minimum 5 000 000,00 zł brutto ¾ jedną robotę budowlaną na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków i prace prowadzone były pod nadzorem konserwatora zabytków o wartości minimum 2 000 000,00zł brutto ¾ jednej usługi polegającej na wykonaniu projektu wykonawczego który został zrealizowany dla obiektu zabytkowego w zakresie zabezpieczeń fundamentów i/lub ścian i/lub stropów i/lub innych elementów konstrukcyjnych obiektu zabytkowego objętego ścisłym nadzorem konserwatora zabytków - wartość zaprojektowanych prac konserwatorskich i/lub budowlanych 3 000 000,00 zł brutto Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz posiada doświadczenie w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, jako kierownik budowy lub kierownik robót (od rozpoczęcia do zakończenia lub kierowania budową lub robotami w ponad 50% i okres ten przypadał na zakończenie budowy lub robót), na co najmniej jednej inwestycji objętej nadzorem konserwatora zabytków, a prace były związane z modernizacją lub przebudową lub robotami zabezpieczającymi budynki które były pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków – wartość inwestycji min 5 000 000,00 zł brutto Do wykazu osób w stosunku do kierowników budowy i projektantów należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Stosownie do zapisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdy do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego. Zamawiający dla w/w osób uzna uprawnienia obowiązujące w krajach objętych wymienioną ustawą. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów. (dokumenty te zostały określone w pkt. 9.4.4 ) 2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 3. zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4. 4. zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4. 5. oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445) 6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1. Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót 9.4.2 a) - załącznik nr 8 SIWZ 2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.2 b) - załącznik nr 6 SIWZ 3. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3 4. Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a SIWZ) 2. Wykaz osób do punktacji (załącznik nr 1b) 3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
Wadium w wysokości: 200 000,00 PLN należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

20,00

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-07-23, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH