Zamówienia Publiczne i Przetargi

Dostawa leków dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej

Dz.U./S S174
12/09/2017
355843-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1 / 84
12/09/2017S174
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1 / 84
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355843-2017:TEXT:PL:HTML

Wykonanie kompleksowej infrastruktury turystycznej i edukacyjnej w Parku Kadzielnia w Kielcach

Ogłoszenie nr 586324-N-2017 z dnia 2017-09-11 r.

GEOPARK Kielce: „Wykonanie kompleksowej infrastruktury turystycznej i edukacyjnej w Parku Kadzielnia w Kielcach”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Bieżąca konserwacja i usuwanie awarii sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Kije

Ogłoszenie nr 586147-N-2017 z dnia 2017-09-11 r.

Gmina Kije: Bieżąca konserwacja i usuwanie awarii sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Kije
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Rozbudowa drogi gminnej Nr 319021T przez wieś Niwki Daleszyckie w km. (0+003 do km. 0+781 )

Ogłoszenie nr 585889-N-2017 z dnia 2017-09-08 r.

Gmina Daleszyce: Rozbudowa drogi gminnej Nr 319021T przez wieś Niwki Daleszyckie w km. (0+003 do km. 0+781 )
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczewsko

Ogłoszenie nr 584795-N-2017 z dnia 2017-09-08 r.

Gmina Kluczewsko: „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczewsko”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Dostawa w formie leasingu operacyjnego zespołu urządzeń do frakcjonowania odpadów dla ZakładuUnieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o.

Dz.U./S S171
07/09/2017
350169-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1 / 6
07/09/2017S171
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1 / 6
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:350169-2017:TEXT:PL:HTML
Polska-Kunów: Usługi leasingu finansowego

Remont drogi na dz. nr 179 w km 0+000 – 0+200 w miejscowości Włoszczowice

Ogłoszenie nr 583631-N-2017 z dnia 2017-09-05 r.

Gmina Kije: „Remont drogi na dz. nr 179 w km 0+000 – 0+200 w miejscowości Włoszczowice”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Remont drogi na dz. Nr 902 w km 0+000 – 0+650 w miejscowości Gartatowice

Ogłoszenie nr 583344-N-2017 z dnia 2017-09-05 r.

Gmina Kije: „Remont drogi na dz. Nr 902 w km 0+000 – 0+650 w miejscowości Gartatowice”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez termomodernizację, modernizację urządzeń energetycznych budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE na obszarze Gminy Daleszyce w ramach ZIT

Ogłoszenie nr 583462-N-2017 z dnia 2017-09-05 r.

Gmina Daleszyce: Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez termomodernizację, modernizację urządzeń energetycznych budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE na obszarze Gminy Daleszyce w ramach ZIT
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żerniki

Ogłoszenie nr 582925-N-2017 z dnia 2017-09-04 r.

Gmina Baćkowice: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żerniki
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Strony