Zamówienia Publiczne i Przetargi

Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku w 2018 roku

Ogłoszenie nr 624393-N-2017 z dnia 2017-11-29 r.

Zespół Szkół im. prof. Józefa Mikułowskiego-Pomorskiego: „Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku w 2018 roku”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Dostawa wyposażenia szkoły w Szydłowie

Ogłoszenie nr 620919-N-2017 z dnia 2017-11-23 r.

Gmina Szydłów: „Dostawa wyposażenia szkoły w Szydłowie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie

Ogłoszenie nr 620954-N-2017 z dnia 2017-11-23 r.

Gmina Szydłów: „Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Dostawa sprzętu multimedialnego do Przedszkola w Opatowcu

Ogłoszenie nr 620935-N-2017 z dnia 2017-11-23 r.

Gmina Opatowiec: Dostawa sprzętu multimedialnego do Przedszkola w Opatowcu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I OTOCZENIA BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Ogłoszenie nr 620201-N-2017 z dnia 2017-11-22 r.

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Św.: ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I OTOCZENIA BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu dla Gminy Daleszyce

Ogłoszenie nr 616356-N-2017 z dnia 2017-11-15 r.

Gmina Daleszyce: „Udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu dla Gminy Daleszyce”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów w systemie „zaprojektuj i wybuduj

Ogłoszenie nr 617385-N-2017 z dnia 2017-11-16 r.
Urząd Gminy Masłów: Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy Masłów

Ogłoszenie nr 617313-N-2017 z dnia 2017-11-16 r.

Urząd Gminy Masłów: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zad. „Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy Masłów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Dowóz uczniów do Publicznych Szkół Podstawowych wraz z opiekunem w 2018 roku

Ogłoszenie nr 617233-N-2017 z dnia 2017-11-16 r.

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Iwaniskach: Dowóz uczniów do Publicznych Szkół Podstawowych wraz z opiekunem w 2018 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Pińczów w roku 2018

Dz.U./S S219
15/11/2017
455196-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1 / 27
15/11/2017S219
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1 / 27
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:455196-2017:TEXT:PL:HTML
Polska-Michałów: Usługi leśnictwa

Strony