Zamówienia Publiczne i Przetargi

Remont dróg leśnych w Nadleśnictwie Chmielnik w 2015 r.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_radom/nadl_chmielnik/zamowienia_publiczne/pg_201509140519832291669

Chmielnik: Remont dróg leśnych w Nadleśnictwie Chmielnik w 2015 r.
Numer ogłoszenia: 239528 - 2015; data zamieszczenia: 14.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Strony