Zamówienia Publiczne i Przetargi

Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek szkolnych na terenie Gminy Nowy Korczyn w roku szkolnym 2017/2018 oraz w roku szkolnym 2018/2019

Ogłoszenie nr 511121-N-2018 z dnia 2018-01-29 r.
Gmina Nowy Korczyn: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek szkolnych na terenie Gminy Nowy Korczyn w roku szkolnym 2017/2018 oraz w roku szkolnym 2018/2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Przebudowa drogi powiatowej 1224K Bukowska Wola – Działoszyce, odcinek od km 0+000 do km 18+956, na dł. 18,956km

Ogłoszenie nr 511125-N-2018 z dnia 2018-01-29 r.

Zarząd Dróg Powiatowych: Przebudowa drogi powiatowej 1224K Bukowska Wola – Działoszyce, odcinek od km 0+000 do km 18+956, na dł. 18,956km
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania socjalne

Ogłoszenie nr 510994-N-2018 z dnia 2018-01-29 r.

Gmina Iwaniska: Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania socjalne
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Udzielenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu dla Gminy Nowy Korczyn

Ogłoszenie nr 630990-N-2017 z dnia 2017-12-11 r.

Gmina Nowy Korczyn: „Udzielenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu dla Gminy Nowy Korczyn”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Przebudowa drogi gminnej w Mąchocicach Kapitulnych od drogi wojewódzkiej nr. 745 do „Zakaniowa

Ogłoszenie nr 508681-N-2018 z dnia 2018-01-24 r.

Urząd Gminy Masłów: Przebudowa drogi gminnej w Mąchocicach Kapitulnych od drogi wojewódzkiej nr. 745 do „Zakaniowa”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Przebudowa drogi gminnej nr 140229k Książ Wielki - ul. Długosza i Podzamcze

Ogłoszenie nr 508934-N-2018 z dnia 2018-01-23 r.

Urząd Gminy: Przebudowa drogi gminnej nr 140229k Książ Wielki - ul. Długosza i Podzamcze
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Udzielenie kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów dla Gminy Opatowiec

Dz.U./S S10
16/01/2018
18868-2018-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
1 / 5
16/01/2018S10
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1 / 5
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:18868-2018:TEXT:PL:HTML

Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczewsko

Ogłoszenie nr 508423-N-2018 z dnia 2018-01-22 r.

Gmina Kluczewsko: „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczewsko”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Piekoszów

Ogłoszenie nr 507336-N-2018 z dnia 2018-01-18 r.

Gmina Piekoszów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Piekoszów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Strony