Zamówienia Publiczne i Przetargi

Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Antolce

Ogłoszenie nr 506076-N-2018 z dnia 2018-01-16 r.

Urząd Gminy: „Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Antolce”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Smyków

Ogłoszenie nr 506161-N-2018 z dnia 2018-01-16 r.

Urząd Gminy Smyków: Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Smyków
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Wykonanie nakładki asfaltowej na dr. gminnych na terenie m. Salata

Ogłoszenie nr 506126-N-2018 z dnia 2018-01-16 r.

Urząd Gminy Smyków: Wykonanie nakładki asfaltowej na dr. gminnych na terenie m. Salata
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w miejscowości Łukawa

Ogłoszenie nr 505554-N-2018 z dnia 2018-01-16 r.

Gmina Wilczyce: „Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w miejscowości Łukawa”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych iniezamieszkałych na terenie Gminy Kazimierza Wielka

Dz.U./S S200
18/10/2017
411786-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1 / 7
18/10/2017S200
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1 / 7
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:411786-2017:TEXT:PL:HTML

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Pińczów w roku 2018

Dz.U./S S7
11/01/2018
11575-2018-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1 / 13
11/01/2018S7
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1 / 13
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:11575-2018:TEXT:PL:HTML
Polska-Michałów: Usługi leśnictwa

Dostawa energii elektrycznej dla Urzędu Gminy Smyków i jednostek organizacyjnych Gminy

Ogłoszenie nr 502597-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Urząd Gminy Smyków: „Dostawa energii elektrycznej dla Urzędu Gminy Smyków i jednostek organizacyjnych Gminy”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Dostawa artykułów żywnościowych do dwóch Szkół: ZS w Kostomłotach Drugich i ZS w Ćmińsku

Ogłoszenie nr 636829-N-2017 z dnia 2017-12-29 r.

Gmina Miedziana Góra: „Dostawa artykułów żywnościowych do dwóch Szkół: ZS w Kostomłotach Drugich i ZS w Ćmińsku”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszarów Natura 2000.

Dz.U./S S241
15/12/2017
500461-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1 / 19
15/12/2017S241
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1 / 19
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:500461-2017:TEXT:PL:HTML
Polska-Kielce: Usługi środowiska naturalnego

Zakup oleju opałowego

Ogłoszenie nr 636199-N-2017 z dnia 2017-12-27 r.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chmielnik: Zakup oleju opałowego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Strony