Zamówienia Publiczne i Przetargi

Dostawa artykułów żywnościowych do dwóch Szkół: ZS w Kostomłotach Drugich i ZS w Ćmińsku

Ogłoszenie nr 636829-N-2017 z dnia 2017-12-29 r.

Gmina Miedziana Góra: „Dostawa artykułów żywnościowych do dwóch Szkół: ZS w Kostomłotach Drugich i ZS w Ćmińsku”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszarów Natura 2000.

Dz.U./S S241
15/12/2017
500461-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1 / 19
15/12/2017S241
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1 / 19
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:500461-2017:TEXT:PL:HTML
Polska-Kielce: Usługi środowiska naturalnego

Zakup oleju opałowego

Ogłoszenie nr 636199-N-2017 z dnia 2017-12-27 r.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chmielnik: Zakup oleju opałowego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych

Ogłoszenie nr 636155-N-2017 z dnia 2017-12-27 r.

Gmina Szydłów: „Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Budowa boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice

Ogłoszenie nr 635081-N-2017 z dnia 2017-12-20 r.
Gmina Baćkowice: Budowa boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Budowa ujęcia wody wraz z siecią wodociągową

Ogłoszenie nr 634733-N-2017 z dnia 2017-12-20 r.

Gmina Piekoszów: „Budowa ujęcia wody wraz z siecią wodociągową”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczewsko

Ogłoszenie nr 634427-N-2017 z dnia 2017-12-19 r.

Gmina Kluczewsko: „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczewsko”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Opracowanie dokumentacji projektowej infrastruktury drogowej w Piekoszowie

Ogłoszenie nr 633826-N-2017 z dnia 2017-12-18 r.

Gmina Piekoszów: "Opracowanie dokumentacji projektowej infrastruktury drogowej w Piekoszowie"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Dostawa sortów bhp dla pracowników Nadleśnictwa Chmielnik w 2018 i 2019 r.”

Ogłoszenie nr 629219-N-2017 z dnia 2017-12-07 r.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chmielnik: „Dostawa sortów bhp dla pracowników Nadleśnictwa Chmielnik w 2018 i 2019 r.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Strony